26 เมษายน 2554

ชีวิตที่ถูกสร้างใหม่

สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2011

พระธรรม โคโลสี 3:12-17
พระวจนะตอนนี้บอกให้เรารู้ว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเอาไว้ เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นคนที่พระเจ้าทรงรัก ดังนั้นเราต้องดำเนินชีวิตที่สมกับที่พระเจ้าเลือกเรามา และสมกับที่พระเจ้าทรงไถ่เราด้วยราคาอันแพง เราจึงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้ว พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราอยู่กับเราตลอดเวลา ชีวิตของเรากำลังถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกวัน มี 2 สิ่งที่พระเจ้ากำลังสร้างเราขึ้นใหม่
1. จิตใจภายใน (คส.3:12)
จิตใจภายในเป็นสิ่งแรกๆที่พระเจ้าจะสร้างขึ้นในชีวิตของเรา ซึ่งเป็นเสมือนการรื้อฟื้นพระฉายของพระเจ้าในชีวิตของเรา พระคัมภีร์บอกว่า จงสวม หมายถึงหลังจากที่มีการสลัดสิ่งเก่าๆ หรือถอดเสื้อเก่าออกไปแล้ว ก็ต้องสวมเสื้อใหม่เข้าไปแทน พระเจ้าเริ่มต้นสร้างจิตใจภายในของเราดังนี้
1.1 ใจเมตตา (คส.3:12)
พระเจ้าให้เราสวมใจเมตตา เข้าไปแทนที่ใจเดิมของเรา  พระองค์ทรงเปรี่ยมไปด้วยความเมตตาสงสาร (ลก.6:36) (2คร.1:3) (มธ.14:14) ความเมตตาสงสารเป็นพระลักษณะประจำตัวของพระเจ้า  พระเจ้าสอนคนของพระองค์ให้มีใจเมตตาสงสาร (ฉธบ.14:28-29)
1.2 ใจปรานี (คส.3:12)
ใจปรานี ที่ส่งผลเป็นการกระทำออกมาภายนอก มีน้ำใจต่อกัน เป็นหนึ่งในผลพระวิญญาณ (กท.5:22)  เป็นใจเอ็นดู (อฟ.4:32)  จิตใจภายในที่จะต้องถูกสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้น มีพระฉายของพระเจ้าวันต่อวัน
1.3 ใจถ่อม (คส.3:12)
คำว่าใจถ่อม หมายถึง ใจที่เหมือนกับทาส ใจที่ถ่อมลงจนสุดแล้ว ยอมสละพระองค์เองเพื่อคนบาปอย่างเรา (ฟป.2:7-8) พระเจ้าจะทรงยกชูคนที่ใจถ่อม  (สภษ.18:12) คนที่มีใจถ่อมจะมีความสงบสุข  และจะขอบคุณพระเจ้าเสมอ
1.4 ใจอ่อนสุภาพ (คส.3:12)
ใจอ่อนสุภาพไม่ใช่ใจที่อ่อนแอ ไม่มีความแข็งแกร่ง  เป็นใจที่มีความแข็งแกร่งอยู่ภายใน  พระเยซูต้องการให้เราเรียนรู้ความอ่อนสุภาพจากพระองค์ (มธ.11:29) คนที่ใกล้ชิดพระเจ้าจะเป็นคนที่มีใจอ่อนสุภาพ ทั้งคำพูด 
1.5 ใจอดทนนาน (คส.3:12)
ใจอดทนนาน ในที่นี้หมายถึงใจที่มีความอดทนด้วยความชื่นชมยินดี  แต่เราก็ไม่ควรประมาทในความอดทนของพระเจ้า (รม.2:4) ให้เราอดทนจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา หรือจนกว่าพระองค์จะเสร็จกิจในชีวิตของเรา (ยก.5:7)  เราต้องเรียนรู้ที่จะอดทนนานด้วยความชื่นชมยินดี

2. การกระทำภายนอก
การกระทำภายนอกที่พระเจ้ากำลังสร้างเราเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเรา มี 5 สิ่งจากพระธรรมตอนนี้
2.1 การยกโทษให้อภัย (คส.3:13)
การยกโทษให้อภัย หมายถึง การไม่จดจำความผิด เราก็ต้องยกโทษให้คนอื่นด้วย (มธ.6:12) พระเจ้าก็ยกโทษให้กับเราด้วย (มธ.6:14) ความผิดที่เราไม่ยกโทษให้คนอื่นรุนแรงกว่าความผิดที่เราทำต่อผู้ 
2.2 แสดงออกซึ่งความรัก (คส.3:14)
ความรักในที่นี้เป็นความรักที่ไม่หวังผลตอบแทน  เป็นความรักที่กระทำคุณให้ (1คร.13:4-8) เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ (1คร.13:13)  เป็นความรักที่พร้อมจะเสียสละเสมอ
2.3 อยู่อย่างสงบสุข (คส.3:15)
แม้ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไร หัวใจไม่หวั่นไหว ไม่แสดงอาการของความหวาดวิตกหรือความกังวลใดๆ  (อฟ.2:14) (อฟ.2:17) ความสงบเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตในพระเจ้า เราต้องพึ่งพาในพระเจ้าให้มากขึ้นและรับการสร้างชีวิตโดยพระเจ้าทุกวัน
2.4 ทำตามพระวจนะ (คส.3:16)
พระวจนะเป็นไม้วัด  พระเยซูเตือนเราให้ระวังให้ดีว่าในยุคสุดท้ายจะมีคนแอบอ้างว่าเป็นพระเยซู ถ้าเราไม่รู้พระวจนะของพระเจ้าเราก็จะถูกหลอกเอาได้ (มธ.24:3-8)  เราต้องมีวิสัยทัศน์แบบพระวจนะของพระเจ้า (สดด.119:105)  ให้เราทำตามพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอน
2.5 ถวายเกียรติแด่พระเจ้า (คส.3:17)
เราทำทุกอย่างในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของพระเจ้า ดังนั้นเราต้องทำเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตของเรา จงทำให้เป็นที่ถวายเกียรจิแด่พระเจ้า (รม.14:6-8
เราต้องสำรวจตรวจสอบการกระทำของเราแต่ละวันว่า พระได้รับเกียรติหรือเปล่า มีสิ่งใดที่เราทำให้พระเจ้าเสียเกียรติบ้าง เราต้องปรับปรุงตัวเองอย่างไรบ้างเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติ

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น