28 มกราคม 2554

พระเยซูผู้นำสู่การคืนดี


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2011

พระธรรม โคโลสี 1:19-23

อาจารย์เปาโลได้บอกว่าสิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น พระองค์เป็นผู้นำการคืนดีมาสู่คนหมดโลกนี้ ถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์ก็ไม่มีการคืนดี ถ้าไม่มีไม้กางเขนก็ไม่มีการคืนดีที่แท้จริง มนุษย์ต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้า เพราะว่ามนุษย์เป็นคนบาป ตั้งแต่มนุษย์ล้มลงในความบาป ทำให้มนุษย์เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า แต่เพราะความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ ทำให้พระเยซูต้องมาที่กางเขนเพื่อนำมนุษย์ทุกคนกลับมาคืนดีกับพระเจ้าด้วยโลหิตแห่งกางเขน พระเยซูจึงเป็นผู้นำสู่การคืนดีกับพระเจ้า
1. เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า (คส.1:19-23)
เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกที่จะนำมนุษย์กลับมาคืนดีกับพระเจ้า เป็นพันธกิจที่พระองค์ทรงริเริ่มพันธกิจนี้ด้วยพระองค์เอง
1.1 ผ่านทางพระเยซูคริสต์ (คส.1:19-20)
พระเยซูเป็นผู้เริ่มต้นพันธกิจแห่งการคืนดี เป็นงานของพระเจ้า เนื่องจากมนุษย์ในสายตาของพระเจ้าไม่มีใครทำดีเลย (สดด.14:1-3) มนุษย์เจิ่นไปจากทางของพระเจ้า พระองค์แสวงหามนุษย์สักคนหนึ่งที่ต้องการพระองค์ (2คร.5:18) มนุษย์ต้องได้รับโทษ (รม.6:23) พระเยซูทรงรวบรวมทุกอย่างไว้ (อฟ.1:10) พระเยซูเป็นสะพานนำเรากลับมาคืนดีกับพระเจ้า ให้เราเดินข้ามไป
1.2 ผ่านทางไม้กางเขน (คส.1:20-22)
โดยกางเขนนั้นทำให้คนบาปได้รับการยกโทษบาป โดยการเขนนั้นพระโลหิตได้หลั่งออกเพื่อชำระบาปของเราทั้งหลาย การไม่เชื่อฟังของอาดัมกับเอวา ทำให้เกิดการแช่งสาป (ปฐก.3:17-18) แต่พระเยซูมาเพื่อประโยชน์แก่เราทั้งหลาย พระองค์ไม่มาหาประโยชน์สำหรับพระองค์ เราให้เห็นแก่ประโยชน์ของคน (ฟป.2:4) ที่กางเขนทำให้เราได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้า (รม.5:10) ไม้กางเขนนำเราไปสู่ความสว่าง คนจะพินาศถือว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่ๆ (1คร.1:18) แต่อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านจะไม่พูดเรื่องใดๆนอกจากเรื่องพระเยซูที่กางเขน (1คร.2:2) พระเจ้านำเราสู่การคืนดีผ่านทางไม้กางเขนของพระองค์
2. เป็นเป้าหมายสำคัญของพระจ้า (คส.1:22)
เป้าหมายสูงสุดที่พระเยซูคริสต์มาเกิดในโลกนี้ก็เพื่อนำเรากลับมาคืนดีกับพระเจ้า เราจะเชื่อพระเจ้าหรือว่าเชื่อมาร ทำตามใจตัวเองก็ยอมเป็นทาสของมาร ยอมทำตามพระเจ้าเราก็เป็นของพระเจ้า ถ้าเราเลือกพระเจ้าเราต้องเลิกจากบาป (อฟ.2:3) คนที่ห่างไกลพระเจ้าใจของเขาจะแข็งกระด้าง (อฟ.4:18-19) เป้าหมายของพระเจ้าทำให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์ พระเจ้าได้ทรงเลือกเราเอาไว้แล้ว (อฟ.1:4) นี่คือเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้า
3. เป็นหน้าที่ของเราต้องรักษาการคืนดีไว้ (คส.1:23)
การจะรักษาการคืนดีเอาไว้ได้จะต้องรักษาความเชื่อในพระเยซูเอาไว้ ความเชื่อนำมาซึ่งการคืนดี ความเชื่อนำมาซึ่งความรอด ความรอดทำให้เกิดความชื่นชมยินดี เป็นความปีติยินดีอย่างเหลือล้น ก่อให้เกิดศักดิ์ศรีและเกียรติ (1ปต.1:6-9) เราต้องอดทนรอคอย (1คร.1:8) โยชูวามีความมั่นคงในการติดตามพระเจ้า (ยชว.14:10-11) อย่าเป็นเหมือนยูดาส (กจ.1:16-17) อย่าเป็นเหมือนเดมาส (2ทธ.4:10) อย่าเป็นเหมือนดิโอเตรเฟส (3ยน.9) ศัตรูของการคืน ความบาป การรักโลก แต่จงรักพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข (อ่านเพิ่มเติมได้ใน www.churchofpeace2010.org)

พระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น