นิมิตและพันธกิจ

สร้างคนเพื่อสร้างคริสตจักร
การสร้างคนเป็นหัวใจของการสร้างคริสตจักร คริสตจักรแห่งสันติภาพ มีนิมิตและเป้าหมายที่จะสร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างคริสตจักรที่มีคุณภาพตามหลักการพระคัมภีร์ทุกที่ ทุกเวลา สมาชิกทุกคนในคริสตจักรถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานและน้ำพระทัยของพระเจ้า ที่จะมีส่วนสนับสนุนงานของพระเจ้า ไม่ว่าใครก็ตาม ทุกคนจะมีส่วนในการรับใช้ตามของประทานความสามารถที่พระเจ้าประทานให้

  • 1 คน สร้าง 1 คน ให้เป็นสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต์ ใน 1 ปี
  • 1 แคร์ ประกาศ 1 คน ดูแลให้ติดโบสถ์ติดแคร์ ใน 1 เดือน