01 มกราคม 2554

คริสตมาสแห่งสันติภาพ


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2010

พระธรรม ลูกา 4:17-19

                อาจารย์ลูกาได้ยกเอาพระธรรมอิสยาห์ 61:1-2 ที่ได้พยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์จะมาปลดปล่อยคนหมดโลกนี้ให้เป็นอิสระจากความบาปและได้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า พระองค์ได้นำข่าวดีไปยังคนที่ทุกข์ใจ คนที่เดือดร้อน คนที่ผิดหวัง คนที่ชอกช้ำระกำใจ เพื่อประกาศอิสรภาพให้กับคนที่ถูกจองจำ เปิดประตูคุกให้กับบรรดาคนที่เปิดใจออกเชื่อวางใจในพระองค์  วันคริสตมาสจึงเป็นวันพิเศษสำหรับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะบางคน หรือเป็นเพียงการให้ของขวัญกันเท่านั้น แต่วันคริสตมาสมีความหมายอย่างมากสำหรับคนหมดโลก มีความหมายอย่างไร 3 ประการ คือ

1 ให้อิสรภาพ (ลก.4:18)
          พระเยซูได้มาประกาศอิสรภาพให้กับเราทั้งหลาย เมื่อก่อนเราเป็นทาสของมารซาตาน เราถูกมารซาตานควบคุมเราผ่านสิ่งต่างๆ ทำให้เราไม่มีอิสรภาพที่แท้จริง เราต้องคอยทำตามสิ่งที่มารซาตานต้องการอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ บางครั้งมารซาตานทำให้เราตกอยู่ในความกลัว บางคนเป็นทาสของความเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมา บางคนเป็นทาสของความขมขื่น มารซาตานไม่ยอมปล่อยให้หลุดพ้น บางคนเป็นทาสของยาเสพติด บางคนเป็นทาสของการพนัน บางคนเป็นทาสของเหล้า บุหรี่ แต่พระเจ้ามาเพื่อประกาศอิสรภาพให้กับคนเหล่านั้น ไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมารซาตานอีกต่อไป การให้อิสรภาพเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า (ลวน.25:10) พระเจ้าได้ตั้งวันสะบาโตไว้ให้กับคนอิสราเอล (อพย.20:10) (ลวน.25:2-4) (1คร.11:25)

2 ให้การรักษา (ลก.4:18)
               พระเยซูไม่เพียงให้อิสรภาพกับเรา พระองค์ยังทรงนำการรักษา การช่วยเหลือมาให้กับเราด้วย อิสยาห์ได้บอกว่าพระองค์จะประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ไม่เพียงแต่คนตาบอดให้ฝ่ายกายภาพเท่านั้นที่จะได้เห็นอีก แต่คนที่ตาบอดฝ่ายวิญญาณก็จะได้เห็นด้วย พระองค์มาเพื่อช่วยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยให้หาย คนที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์จะได้รับการเยียวยา การรักษาจะมาถึงคนที่มีความเชื่อ เพราะถ้าเราเชื่อเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (ยน.11:40) (มธ.9:20-22) (มก.6:56)

3 ให้เสรีภาพ (ลก.4:18)
               พระเยซูไม่ได้มาเพื่อให้อิสรภาพ และการรักษากับเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงนำเสรีภาพมาสู่เราด้วย อิสยาห์บอกว่าพระองค์จะมาประกาศว่าให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ พระองค์ให้เสรีภาพกับเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อ ให้หลุดพ้นจากการถูกบีบบังคับ เมื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราถูกมารซาตานบังคับขู่เข็นเราด้วยคำพูดต่างๆ นานาทำให้เราต้องตกอยู่ภายอำนาจของมัน บางคนอาจจะตกอยู่ภายใต้คำแช่งสาป แต่พระเยซูมาแก้มัดให้กับเรา โดยการฉีกกรมธรรม์นั้นให้กับเรา (คส.2:14) (2คร.1:21-22) (2คร.3:17) เรามีเสรีภาพโดยพระวิญญาณ เราได้รับการปลดปล่อยโดยพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงประทานให้กับเรา เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

               วันคริสตมาสคือวันแห่งอิสรภาพ วันแห่งการรักษา วันแห่งเสรีภาพ ดังนั้น ใครก็ตามที่ต้องการได้รับอิสรภาพ ได้รับการรักษา ได้รับเสรีภาพ ต้องมาหาพระเจ้าและเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เราจะหลุดพ้นจากคำแช่งสาป หลุดพ้นจากความขมขื่น หลุดพ้นจากพันธนาการของมารซาตานและความป่วยไข้ เพราะพระเยมาเพื่อเราจะได้ชีวิตใหม่ ขอให้คริสตมาสปีนี้เป็นปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าสำหรับท่านทั้งหลายที่วางใจในพระเจ้า (ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.churchofpeace2010.org)

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น