21 มกราคม 2554

พระคริสต์ทรงเป็นหนึ่ง


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2011

พระธรรม โคโลสี 1:15-18

         อาจารย์เปาโลได้กล่าวยกย่องพระเยซูไว้ในพระธรรมโคโลสีอย่างมาก เนื่องจากอาจารย์เปาโลมีประสบการณ์กับพระเยซูโดยตรง และรู้ถึงความยิ่งใหญ่พระเยซู ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว พระองค์ทรงเป็นเอกเป็นหนึ่งท่ามกลางสรรพสิ่งในโลกนี้ เราสามารถเห็นได้จากพระคัมภีร์ตอนนี้ 4 ประการด้วยกันคือ
         1 ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า (คส.1:15)
          พระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า คือมีลักษณะเหมือนพระเจ้าทุกประการ เป็นดั่งพิมพ์เดียวกัน เหมือนกันทุกอย่าง เหมือนกับเราที่ถูกสร้างมาโดยพระฉายของพระเจ้า (ปฐก.1:26) พระทรงสะท้อนพระสิริของพระเจ้า (ฮบ.1:3) สำแดงพระเจ้า (ยน.1:18) เพราะว่าเราทำบาป (รม.3:23) เราต้องกลับมาหาพระเจ้าและดำเนินชีวิตใกล้ชิดพระเจ้าเหมือนโมเสส (อพย.34:29)
         2 ทรงเป็นบุตรหัวปี (คส.1:15-17)
         พระเยซูทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง การเป็นบุตรหัวปี หมายถึงการได้รับสิทธิพิเศษ ซึ่งหมายถึงการเจิมที่อยู่ในพระเยซู ได้รับสิทธิเป็นสองเท่า (ฉธบ.21:17) สิทธิบุตรหัวปีในตอนนี้มี 2 ประการ
         2.1 อยู่เหนือการทรงสร้าง (คส.1:16)
         สรรพสิ่งถูกสร้างในพระองค์ โดยพระองค์ และเพื่อพระองค์ สวรรค์ไม่ได้สร้างพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงสร้างสวรรค์ มนุษย์ไม่ได้สร้างพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์
         2.2 ดำรงอยู่มาก่อน (คส.1:17)
         พระเยซูดำรงอยู่มาก่อนสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง พระองค์อยู่มาก่อนสร้างโลก และสรรพสิ่งในโลกพระองค์ทรงดำรงอยู่มากับพระบิดา
         3 ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร (คส.1:18)
         พระเยซูทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร คือเป็นศูนย์กลางของคริสตจักร พระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดเหนือคริสตจักร พระองค์ทรงครอบครอง ปกครอง หรือปกคลุมคริสตจักรของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นประมุขเหนือสรรพสิ่ง (อฟ.1:22) ความตายไม่มีชัยเหนือคริสตจักร (มธ.16:18)
        4 ทรงฟื้นขึ้นจากความตาย (คส.1:18)
        พระเยซูเป็นคนแรกที่ฟื้นขึ้นจากความตายแล้วไม่ตายอีกเลย ก่อนหน้านั้นก็มีคนฟื้นขึ้นจากความตาย เช่นลาซารัส ที่พระเยซูทรงทำให้ฟื้นขึ้น แต่ในที่สุดลาซารัสก็ตายอีก แต่พระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตายและยังทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงเป็นคนแรก  พลังแห่งความตายจะมีชัยก็หามิได้ (มธ.16:18)
       ดังนั้นวันนี้เราควรเป็นคนที่ไว้วางใจพระเจ้า มอบทุกสิ่งในชีวิตของเราให้กับพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่งไว้ เราต้องให้พระเจ้าเขามาเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราอย่างแท้จริง เราควรเปิดใจออกให้พระเจ้าเข้ามาในใจของเราครอบครองอยู่เหนือชีวิตของเรา (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.churchofpeace2010.org)

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น