13 มกราคม 2554

ผลของการหยั่งรากลึกในพระคริสต์


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2011

พระธรรม โคโลสี 1:9-14

อาจารย์เปาโลได้ส่งเอปาฟรัสพี่น้องที่ร่วมรับใช้กับอาจารย์เปาโล ไปอยู่กับพี่น้องที่โคโลสี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่นั่นให้หยั่งรากลึกในพระคริสต์ ซึ่งเอปาฟรัส ก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีสมกับที่อาจารย์เปาโลไว้วางใจ จนทำให้อาจารย์เปาโลเกิดความชื่นใจอย่างมากเมื่อเห็นพี่น้องที่โคโลสีหยั่งรากลึกลงในพระคริสต์ ซึ่งแสดงออกมาอย่างเห็นได้ชัดเจน ดังนี้

1 รู้น้ำพระทัยพระเจ้า (คส.1:9)
หมายถึงการดำเนินชีวิตที่อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้า รู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไร รู้ว่าพระเจ้าต้องการอย่างไร รู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ไปทางไหน อาจารย์เปาโลบอกว่าการที่เราจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าได้เราจะต้องถวายชีวิตของเราให้กับพระเจ้า (รม.12:1-2) เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้เรามารู้จักและเชื่อวางใจในพระองค์ (อฟ.1:17-18) พระเจ้าจะทรงเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ (สดด.119:97-99) เพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นที่ชอบใจของพระเจ้า ถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์เราจะไม่รู้และจะดำเนินชีวิตอย่างผิดๆ ถูกๆ ซึ่งจะเกิดผลเสียกับตัวเราเอง (ทต.1:16)

2 เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า (คส.1:10)
คนที่รู้น้ำพระทัยของพระเจ้า จะทำตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการดังนั้นก็จะเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าด้วย ชีวิตของคนๆนั้นก็จะอยู่ในสายตาของพระเจ้าเสมอ พระองค์พร้อมที่จะอวยพรชีวิตของเค้า พระเจ้าจะมอบหมายให้เค้าดูแลงานของพระองค์ และเค้าจะทำอย่างดี เค้าจะทำให้พระเจ้าพอพระทัย เค้าจะดำเนินชีวิตในทางชอบธรรมของพระเจ้า (กจ.19:35) ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลง (รม.12:2) จะเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า (คส.3:20)

3 เกิดผลดีทุกอย่าง (คส.1:10)
คนที่หยั่งรากลึกลงในพระคริสต์ สิ่งใดที่เค้าจับต้องจะเกิดผล จนคนทั้งหลายสัมผัสได้ และชีวิตก็จะเกิดผลอยู่เรื่อยๆ ชีวิตเป็นอย่างต้นไม้ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ จะเกิดผลทุกด้าน โดยเฉพาะด้านฝ่ายวิญญาณ เช่น ประกอบด้วยผลพระวิญญาณ 9 ประการ (กท.5:22-23) มากขึ้นเรื่อยๆวันต่อวัน ซึ่งผลพระวิญญาณนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุความเชื่อ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอ่านพระคัมภีร์มาก พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะสำแดงให้กับเราผ่านทางพระคัมภีร์ที่เราอ่าน เราจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง (ยน.15:6) (ยน.15:8) (2ปต.1:8

4 รู้จักพระเจ้ามากขึ้น (คส.1:10)
คนที่หยั่งรากลึกจะทำให้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น ชีวิตจะไม่เหมือนเดิม จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น อาจารย์เปาโลต้องการที่จะรู้จักและมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้น (ฟป.3:10) คนที่ไม่หยั่งรากลึกในพระเจ้า พระเจ้าจะทรงปิดบังเอาไว้สำหรับเขา (ดนอ.12:4) เราควรรู้จักพระเจ้าในการทำธุรกิจของเรา เราต้องรู้จักพระเจ้าในชีวิตครอบครัวของเรา ในการเรียนของเรา เพื่อเราจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์มากขึ้น

5 มีความมั่นคงมากขึ้น (คส.1:11)
มีความมั่นคงในที่นี้หมายถึงมีกำลังฝ่ายวิญญาณ หรือมีความเข้มแข็ง อาจารย์เปาโลบอกว่าคนที่มีความมั่นคงในพระเจ้า จะมีความทรหด และมีความอดทนนานจนถึงที่สุด รอคอยจนกว่าพระเจ้าจะเสด็จกลับมา หรือเหมือนชาวนารอผลจากน้ำมือของพวกเค้า (ยก.5:7-8) ดังนั้นคนที่หยั่งรากลึกจึงเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคง ไม่หวั่นไหวง่ายๆ   

6 มีใจขอบพระคุณเสมอ (คส.1:12-14)
คนที่หยั่งรากลึกจะเป็นคนที่มีมุมมองที่แตกต่างไปจากคนอื่น คือมองแบบพระเจ้ามอง มองด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ อาจารย์เปาโลบอกว่า 2 สิ่งนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เราขอบคุณพระเจ้าได้อย่างไม่หยุดยั้ง สิ่งแรกคือ ช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของวิญญาณชั่ว และ สิ่งที่ 2 คือ พระองค์ทรงไถ่และยกโทษบาปเรา พระองค์ทรงยกโทษให้อภัยเราจนหมดสิ้นโดยทางพระเยซูที่กางเขน (อฟ.5:20) การแสดงออกถึงการขอบคุณพระเจ้า ทำได้หลายอย่าง เช่น เล่าคำพยานให้คนอื่นฟัง ถวายอนุสรณ์พระพร เป็นต้น (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.churchofpeace2010.org)

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น