หลักข้อเชื่อ

1.  พระเจ้า
เราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิจนิรันดร์ และทรงเป็นผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัดทั้งสิ้น มีพระองค์เดียว ทรงสำแดงพระองค์เป็นสามพระภาค คือ พระบิดา  พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามพระภาคนี้เท่าเทียมกัน แม้มีหน้าที่แตกต่างกัน แต่ร่วมกันในการทรงสร้างและช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากบาป

2. พระเยซูคริสต์
เราเชื่อว่า พระเยซูคริสต์ เป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงปฏิสนธิโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเหนือธรรมชาติ  ถือกำเนิดมาจากมาเรียหญิงพรหมจารีย์  พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้อย่างสมบูรณ์ และมนุษย์แท้อย่างสมบูรณ์ในเวลาเดียวกัน  ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้น ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์   และทรงคืนพระชนม์ฝ่ายร่างกาย จากความตายในวันที่สาม เพื่อให้พระประสงค์ของพระบิดาสำเร็จในเรื่องความรอด เพื่อคนทั้งปวงที่เชื่อจะรอดพ้นจากความบาป  พระองค์ทรงเสด็จลอยขึ้นสู่สวรรค์ทั้งร่างกายของพระองค์ ขณะนี้พระองค์ทรงสถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา และวันหนึ่งในอนาคตจะเสด็จกลับมาด้วยพระองค์เองอีกเป็นครั้งที่สอง เพื่อสถาปนาอาณาจักรของพระองค์

3. พระวิญญาณบริสุทธิ์
เราเชื่อว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ดลใจมนุษย์ให้สำนึกบาปและกระทำให้บังเกิดใหม่  สถิตอยู่ในผู้ที่เชื่อทุกคน เพื่อให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ และทรงประทาน ของประทานแก่ผู้ที่เชื่อทุกคนต่างๆ กัน  เพื่อช่วยในการดำเนินชีวิต  และรับใช้พระกายของพระคริสต์ เราเชื่อว่า ของประทานทุกอย่างที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ยังมีอยู่ในคริสตจักร และควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกาย การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประสบการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นแยกจาก ประสบการณ์บังเกิดใหม่ เพื่อฤทธิ์เดชในการเป็นพยาน หมายสำคัญเบื้องต้น คือ การพูดภาษาแปลกๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด ในชีวิตคริสเตียน ผู้เชื่อทุกคนต้องดำเนินชีวิตที่นบนอบต่อพระคริสต์และยอมอยู่ใต้การควบคุม ของ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกคนจึงควรเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอในการดำเนินชีวิตประจำวัน

4. พระคัมภีร์
เราเชื่อว่า พระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ ทุกคำในต้นฉบับนั้นพระเจ้าได้ดลใจให้มนุษย์เขียนขึ้น และทรงนำผู้เขียน โดยไม่มีข้อผิดพลาด จึงเป็นพระวจนะของพระเจ้า อันเป็นมาตรฐานสำหรับความเชื่อและการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อ และเป็นแหล่งแห่งการสำแดงความจริงทุกประการ

5. การประชุมนมัสการ
เราเชื่อว่า  คริสเตียนต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง การนมัสการเป็นเรื่องการเห็นคุณค่าของพระเจ้า จึงต้องมีการแสดงออกของท่าทีในใจที่ถูกต้องต่อพระเจ้า  ดังนั้นการแสดงออกใดๆ ที่อยู่ในกรอบพระคัมภีร์ที่ช่วยให้เราเข้าใกล้พระเจ้า ตลอดจนการมีความปรารถนาและการเห็นคุณค่าในการนมัสการพระเจ้า  ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน  ดังนั้น  รูปแบบในการนมัสการจึงควรมีลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งที่ปรากฏในพระคัมภีร์ทั้ง หมด  เช่น การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการนมัสการ การใช้เครื่องดนตรีในการนมัสการ การมีบรรยากาศเป็นอิสระอย่างอยู่ในระเบียบ ในการแสดงออกของการนมัสการของแต่ละบุคคล  การใช้ของประทานในที่ประชุม  เป็นต้น

6. ทูตสวรรค์และวิญญาณชั่ว
เราเชื่อว่า พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์จำนวนมาก ทูตสวรรค์เหล่านี้ปราศจากบาปเมื่อถูกสร้าง แต่ลูซิเฟอร์ได้ตั้งใจทำผิดบาป จึงกลายเป็นมารซาตาน  ทูตสวรรค์บางส่วนที่ติดตามซาตานจึงเป็นผีวิญญาณชั่ว ซาตานกำลังครอบครองโลกแห่งความบาปนี้  แต่อย่างไรก็ตามมันไม่มีอำนาจเหนือพระเจ้า   มันพยายามที่จะทำลายแผนการของพระเจ้าและชีวิตมนุษย์

7. คริสตจักร
เราเชื่อว่า คริสตจักรสากลประกอบด้วยคนที่เชื่อวางใจในพระคริสต์ทั่วโลก ทุกยุคทุกสมัยรวมกันเป็นพระกายของพระคริสต์  แต่ในแต่ละท้องที่นั้นก็มีคริสตจักรท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยผู้เชื่อที่มารวมกัน  และจัดการประชุมเป็นประจำ  เพื่อนมัสการ  ฟังคำสอนในพระวจนะ  สามัคคีธรรม  เป็นพยาน ร่วมพิธีมหาสนิท และอธิษฐาน  เป็นต้น  โดยปกติคริสเตียนทุกคนต้องเป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่น

8. พิธีบัพติศมาและพิธีมหาสนิท
เราเชื่อว่า  พิธีบัพติศมาต้องปฏิบัติโดยวิธีจุ่มกายลงมิดน้ำ เพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ การตาย การถูกฝัง และการกลับคืนชีพของพระคริสต์  ผู้ที่จะรับการบัพติศมาต้องเป็นผู้ที่เชื่อวางใจในพระคริสต์โดยการบังเกิด ใหม่แล้วเท่านั้น และพิธีมหาสนิท เป็นพิธีที่ระลึกถึงการตายของพระเยซู ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา โดยยอมสละพระชนม์ชีพของพระองค์ เพื่อไถ่บาปเรา ดังนั้นเราจึงควรทำเป็นประจำเสมอ จนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา

9. มนุษย์

เราเชื่อว่า มนุษย์คู่แรกถูกสร้างมาโดยปราศจากบาปในพระฉายของพระเจ้า แต่มนุษย์คู่แรกทำบาปโดยความตั้งใจ  ทำให้มนุษย์ทั้งปวงตกอยู่ใต้อำนาจความบาป  และการทำบาป  และจำเป็นจะต้องได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ มิฉะนั้นแล้วจะถูกลงโทษให้พินาศนิรันดร์ในนรก

10. การรักษาโรค
เราเชื่อว่า  โดยปกติพระเจ้ามีพระประสงค์จะรักษาคริสเตียนที่ป่วยไข้ ยกเว้นในเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดให้เราจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์  คริสตจักรจึงถือปฏิบัติตามพระบัญชาของพระคริสต์ที่สั่งให้สาวกรักษาคนเจ็บ ให้หายโรค  โดยการอธิษฐานขอการบำบัดรักษาผ่านฤทธิ์เดชการอัศจรรย์ของพระองค์  อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากเราเชื่อว่าพระเจ้าปรารถนาจะรักษาโรคของเรา เราจึงไม่ปฏิเสธการรักษาผ่านแพทย์และยารักษาโรคด้วย  ยิ่งกว่านั้นเราเชื่อว่า  การรักษาโรคของพระเจ้าโดยปกติเกิดขึ้นทันทีทันใด แต่ในบางเวลาพระองค์มี พระประสงค์ในการ-รักษาโรคอย่างค่อยเป็นค่อยไป

11. การพิพากษานิรันดร์

เราเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนจะเป็นขึ้นมาจากความตายฝ่ายร่างกายในวันสุดท้าย คนที่เชื่อจะอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ เต็มไปด้วยพระพรนิรันดร์ ส่วนคนที่ไม่เชื่อจะได้รับการพิพากษาและรับโทษนิรันดร์ในนร

12. ความรอด
เรา เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนจะรอดได้โดยพระคุณของพระเจ้า  เพราะเขาเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์และไถ่บาปของพระองค์ มิใช่โดยความดีที่เขาทำ ความเชื่อและวางใจในพระคริสต์อย่างแท้จริงย่อมหมายถึงการมี  ท่าทีกลับใจต่อบาป และในที่สุดแสดงผลของการกลับใจใหม่ในชีวิตหลังจากการบังเกิดใหม่แล้ว