03 กุมภาพันธ์ 2554

ผู้รับใช้ของพระเจ้า

สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2011

พระธรรม โคโลสี 1:24-29

อาจารย์เปาโลได้พบกับพระเยซูคริสต์ระหว่างทางไปดามัสกัส และพระองค์ทรงเรียกให้มาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ อาจารย์เปาโลเห็นคุณค่าการเป็นผู้รับใช้อย่างมาก เห็นได้จากการทุ่มเททำงานหนัก ตั้งแต่สมัยยังเป็นฟาริสี ยึดมั่นในการรับใช้อย่างเต็มที่ ทำสุดกำลังความสามารถที่มี ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับงานของพระเจ้า การเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษที่คนอีกมากมายไม่มีโอกาส แต่การจะเป็นผู้รับใช้ที่ดีได้จะต้องเลียนแบบจากชีวิตของอาจารย์เปาโล ดังนี้
1. มีแรงจูงใจที่ถูกต้อง (คส.1:24)
อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านปลื้มปีติที่ได้รับความทุกข์ยาก เพราะเห็นแก่พระกายของพระคริสต์คือคริสตจักร พระคริสต์กับคริสตจักร สองสิ่งนี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ พระคริสต์และคริสตจักรจึงเป็นแรงจูงใจขออาจารย์เปาโลในการรับใช้พระเจ้า พระเยซูเป็นพระฉายของพระเจ้า เป็นแรงบันดาลใจให้ในการรับใช้ (คส.1:15-20) การมีส่วนในการทนทุกข์ร่วมกับพระเยซูมากเท่าใด ก็ได้รับความชูใจมากเท่านั้น (2คร.1:5) และยินดีแบกความตายของพระเยซูเอาไว้ด้วย (2คร.4:10) แรงจูงใจจะต้องอยู่รอบๆพระเยซูกับคริสตจักร ถ้าเราสละสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ไร่นา ในที่สุดเราจะได้สิ่งเหล่านั้นร้อยเท่า (มก.10:29-30)
2. รู้พันธกิจแห่งพระวจนะ (คส.1:25-28)
พระเจ้าได้มอบภารกิจให้กับเรา นั่นคือ พันธกิจแห่งพระวจนะพระเจ้า คือ การประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า พวกศิษย์ในสมัยแรกก็บอกว่าพวกเราไม่ควรละเลยในการกล่าวพระวจนะ (กจ.6:2) พวกอัครทูตก็ขะมักเข้มในการอธิษฐาน (กจ.6:4) เราทั้งหลายต้องระวังโรคพระวจนะบกพร่องในวันสะบาโต คือโรคเบื่อพระวจนะ จะเกิดอาการเหนื่อยอ่อน อ่อนเพลีย พันธกิจแห่งพระวจนะเป็นอย่างไร เราจะมาดูด้วยกัน 4 ประการ
2.1 ประกาศอย่างครบถ้วน (คส.1:25)
คือประกาศพระวจนะอย่างสมบูรณ์ และสมดุล เพื่อสมาชิกทุกคนจะได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณอย่างครบถ้วน และ คนก็จะกลับใจใหม่ด้วย (2ทธ.2:25)
2.2 ประกาศความจริง (คส.1:26)
พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการเปิดเผย พระองค์จะเปิดเผยความจริงให้กับคนของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1คร.2:10) อาจารย์เปาโลหนุนใจให้ทิโมธีใฝ่ใจในการอ่านพระคัมภีร์ (1ทธ.4:13-16) เราต้องสอนพระวจนะให้กับทุกคน เพราะพระเจ้าจะเปิดเผยแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์ เราอยากรู้อะไร ให้เราอ่านพระวจนะ เพราะพระองค์จะบอกกับเราผ่านทางพระวจนะ
2.3 ประกาศพระคริสต์ (คส.1:27-28)
การประกาศต้องประกาศพระคริสต์ ไม่ใช่ประกาศประสบการณ์ แต่ต้องประกาศพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้เป็นศูนย์กลางแห่งพระวจนะและศูนย์กลางแห่งน้ำพระทัยพระเจ้า เป็นความเข้าใจความล้ำลึกคือพระคริสต์ (คส.2:2) อาจารย์เปาโลประกาศเรื่องไม้กางเขน (1คร.2:2) เราต้องประกาศพระคริสต์ เราไม่ควรอายเรื่องพระคริสต์ที่เราประกาศอยู่
2.4 ประกาศให้เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ (คส.1:28)
มีเป้าหมายให้ที่จะทำให้คนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์ คือเต็มขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ (อฟ.4:13) การประกาศที่จะทำให้คนเติบโตในพระคริสต์ จะต้องประกาศ เตือนสติและสั่งสอน เพื่อคนจะเติบโตขึ้น โมเสสได้วางแบบอย่างเอาไว้ (ฉธบ.30:15-16)
3. มีท่าทีถูกต้อง (คส.1:29)
อาจารย์เปาโลบอกว่า เพื่อเหตุนี้เอง ซึ่งหมายถึง การประกาศพระคริสต์ โดยการเตือนสติและสั่งสอน อาจารย์เปาโลมีท่าทีถูกต้องในการรับใช้พระเจ้า ทำให้แสดงออกมาเป็นการกระทำภายนอกอย่างเห็นได้ชัดเจน ดังนี้
3.1 ยินดีทำงานหนัก (คส.1:29)
อาจารย์เปาโลตรากตรำทำงานหนัก คำว่าตรากตรำ หมายถึง การทำทั้งวันทั้งคืน ถ้าเราต้องการเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เราต้องยินดีทำงานอย่างหนัก ถ้าเราต้องการเห็นคริสตจักรเจริญเติบโตเราต้องยินดีทำงานหนัก ถ้าเราต้องการเห็นลูกแกะของเราเกิดผลเราต้องทุ่มเทให้กับลูกแกะของเรา นี่คือท่าทีแรก
3.2 มีความพากเพียร (คส.1:29)
ความพากเพียรหมายถึงการที่ไม่ลดละความพยายาม ทำจนกว่าจะสำเร็จ หรือที่เรียกว่าไม่เสร็จไม่เลิกนั่นเอง เราต้องไม่หยุดจนกว่าจะเห็นความสำเร็จ เราจ้องไม่หยุดจนกว่าจะเห็นการอวยพระจากพระเจ้า เราจะไม่หมดหวังในการอธิษฐานจนกว่าเราจะเห็นลูกของเรา คนในครอบครัวของเรามาเชื่อพระเจ้า นี่คือความพากเพียร
3.3 พึ่งพาพระเจ้า (คส.1:29)
เราต้องมีท่าทีถูกต้อง คือเราต้องพึ่งภาพระเจ้า เราต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้า งานของพระเจ้าต้องทำตามวิธีการของพระเจ้า ให้พระเจ้าทรงนำเราทุกย่างเท้าให้เรามีความกล้าหาญโดยพระเจ้า (ยชว.1:6-7) เราต้องพึงพาพระเจ้า เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์ (อฟ.6:12) พระเจ้าจะทรงนำเราไปสู่ชัยชนะที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับเราแล้ว
ดังนั้นเราในฐานะที่พระเจ้าเรียกเรามาเป็นสาวกของพระองค์ เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า เราต้องมีแรงจูงใจที่ถูกต้องในการประกาศพระวจนะของพระเจ้า เราต้องมีท่าทีที่ถูกต้อง พึ่งพาพระเจ้าแล้วเราจะเห็นการอวยพรจากพระเจ้ามาถึงชีวิตและงานรับใช้ที่เราทำอยู่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.churchofpeace2010.org)

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น