15 ตุลาคม 2553

ทำไมพระเยซูถึงต้องสร้างสาวก

ตลอดระยะเวลา 3 ปีครึ่ง ที่พระเยซู ทำพระราชกิจของพระบิดาในโลกนี้ สิ่งที่พระเยซูทำ หรือให้เวลามากที่สุด ไม่ใช่การเทศนา ไม่ใช่การรักษาโรค ไม่ใช่การทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ แต่ พระเยซูสร้างสาวก
พระเยซูให้เวลากับการสร้างสาวกของพระองค์มากกว่าสิ่งใดๆ พระองค์พาสาวกของพระองค์ไปตามที่ต่างๆ พระองค์สอนด้วยถ้อยคำของพระองค์ สอนด้วยการทำเป็นตัวอย่าง สอนด้วยการทำหมายสำคัญการอัศจรรย์
เราพบกว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ แพร่ขยายมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะสาวกของพระองค์ ที่พระองค์ทรงสร้าง ที่พระองค์ทรงสอน
พระเยซูมองการณ์ไกล พระองค์ทรงสั่งสาวกของพระองค์ ให้ออกไปสั่งสอน และสร้างสาวกต่อไปอีก (มธ.28:19-20) เพื่อทำให้ข่าวประเสริฐของพระองค์แพร่ออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ทำไมหรือ ก็เพราะว่า
1 พระเยซู เห็นความสำคัญของการสร้างสาวก
2 พระเยซู จะไม่อยู่ในโลกนี้นานในสภาพความเป็นมนุษย์
3 พระเยซู ให้เราเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น