19 ตุลาคม 2553

หน้าซื่อใจคด

          คำว่า "หน้าซื่อใจคด" เป็นคำที่ปรากฎอยู่ในพระคัมภีร์ ถึง 21 ครั้ง ปรากฎอยู่ใน หนังสือมัืืทธิวมากที่สุดถึง 14 ครั้ง รองลงมาอยู่ใน ลูกา 4 ครั้ง และที่เหลืออยู่ใน มาระโก  1ทิโมธี  ยากอบ อย่างละ 1 ครั้ง คำว่า "หน้าซื่อใจคด" ที่ปรากฎอยู่ในพระคัมภีร์นั้นมีความหมายว่า "ไม่จริงใจ" หรือ "ทำเอาหน้า" 
          เราเห็นพระเยซูต่อว่าพวกฟาริสีกับพวกธรรมาจารย์ ที่ชอบทำอะไรเอาหน้า ไม่มีความจริงใจ ต้องการให้คนสรรเสริญเยินยอ ใน มัทธิว 6:2 "เหตุฉะนั้น เมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าท่าน เหมือนคนหน้าซื่อใจคด กระทำในธรรมศาลาและตามถนน เพื่อให้คนสรรเสริญ..." 
          จากพระคัมภีร์ตอนนี้ ในขณะที่พระเยซูต่อว่าพวกฟาริสี   พระองค์ก็สอนเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อว่า อย่าได้ทำอย่างคนเหล่านี้ที่ทำเอาหน้า ไม่มีความจริงใจ โพนทนา ตีฆ้องร้องปล่าวให้คนรู้ถึงสิ่งที่ตนทำ  ปลายข้อ 2 ของพระธรรมตอนนี้ ได้บอกว่า เราบอกความจริงแ่ก่ท่านว่า "เขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้ว" หมายความว่า คนหน้าซื่อใจคด ได้ัรับ บำเหน็จของเขาไปเรียบร้อยแล้ว บำเหน็จรางวัลของเขา ก็คือคำเยินยอจากมนุษย์ หรือคนที่อยู่รอบข้าง ฟังดูเหมือนดีนะครับ คน "หน้าซื่อใจคด" ได้รับบำเหน็จรางวัลด้วย  แต่พระเยซูยังบอกว่า สิ่งที่ "คนหน้าซื่อใจคด" ยังมีอีก สิ่งนั้นคืออะไร พระคัมภีร์ใน มัทธิว 23:13-15, 23, 25, 27 และ 29 ได้บอกให้เรารู้ว่าสิ่งที่ "คนหน้าซื่อใจคด" จะไ้ด้รับ คือ "วิบัติ" พระเยซูบอกว่า  “วิบัติแก่เจ้า   พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี   คนหน้าซื่อใจคด..." และใน มัทธิว 24:51 "...ซึ่งที่นั่นจะมีแต่การร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน"  ถ้าหากเราไม่ต้องการที่จะรับบำเหน็จเช่นเดียวกับคนหน้าซื่อใจคด เราจะต้องทำทุกสิ่งด้วยความจริงใจ ไม่เสแสร้ง เพราะว่าพระเจ้าทรงมองดูเราอยู่ พระองค์ดูที่ท่าทีภายในของเราว่าเป็นอย่างไร อย่าให้เรามีดีแต่เปลือกนอก ของแท้ต้องดูภายใน ไม่ว่าเราทำสิ่งใดผู้ที่จะไ้ด้รับคำสรรเสริญคือพระเจ้าไม่ใช่เรา จงทำทุกสิ่งด้วยความเต็มใจ เหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า (โคโลสี  3:23) 
         จงตระหนักเสมอว่า ให้เราทำทุกสิ่งเหมือนทำให้กับพระเจ้า ประกาศก็ประกาศให้กับพระเจ้า เลี้ยงดูฝูงแกะ ก็ทำให้กับพระเจ้า ทำงานที่บริษัท ก็ทำอย่างดีเหมือนทำให้กับพระเจ้า ให้เราำสำรวจตัวเราเองดูว่าที่ผ่านมาเราทำสิ่งต่างๆ ด้วยท่าทีอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น