09 กุมภาพันธ์ 2555

ผ้าใหม่กับถุงหนังเก่า


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2102

พระธรรม มัทธิว 9:13-17
เหตุการณ์จากพระธรรมตอนนี้ เป็นเรื่องราวของคน 2 กลุ่มที่มาถามพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องการถืออดอาหารของพวกศิษย์ของยอห์นและพวกฟาริสี ซึ่งปรากฎในพระธรรม มาระโก 2:18-22 ด้วย พระเยซูจึงได้ถามคำถามกลับไปและกล่าวเป็นคำอุปมากับคนที่ถามคำถามนี้กับพระองค์ ความจริงแล้วการอดอาหารอธิษฐานเป็นสิ่งที่ถูกระบบไว้ในบัญญัติของโมเสส ให้การทำในวันลบมลทินบาป (ลนต.16:29, 31, ศคย.8:19) ในสมัยของพระเยซู พวกฟาริสีก็ถืออดอาหารเป็นประจำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ลก.18:12) พระเยซูได้ให้ข้อคิดกับเรา 2 ประการผ่านคำอุปมาเรื่องผ้าใหม่ปะบนเสื้อเก่า และถุงหนังเก่ากับน้ำองุ่นใหม่ ทำให้เรารู้ว่าการที่เรามาเชื่อพระเจ้าและความเชื่อของเราทำให้เรามีเสรีภาพแห่งชีวิตใหม่อย่างแท้จริง
1. อย่าถือกฎอย่างไม่เข้าใจ (มธ.9:14-15)
ศิษย์ของยอห์นสงสัยว่าทำไมพระเยซูจึงไม่ทำตามกฎเกณฑ์ที่บรรพบุรุษได้กระทำกันมาอย่างต่อเนื่องนับหลายชั่วคนแล้ว การถือกฎแต่เพียงรูปแบบภายนอก โดยไม่เข้าใจหลักการเบื้องหลัง ก็เป็นการเสี่ยงที่จะกระทำผิดหรือตัดสินพิพากษาคนที่ดูว่าทำหรือไม่ทำเท่านั้น เบื้องหลังของการอดอาหารในพระคัมภีร์เดิมในสมัยของโมเสสนั้น เพื่อ เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องเตือนใจของคนของพระอิสราเอล (1ซมอ.7:6, อสร.9:5-6, นหม.9:1)  (ผวฉ.20:26, 2ซมอ.1:12)  (ศคย.8:19)  (2ซมอ.12:16-23, สดด.35:13, สดด.109:24)  (ลก.2:36-28) เป็นต้น พระเยซูได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับพิธีแต่งงานว่าขณะที่มีการเฉลิมฉลองจะปล่อยให้แขกหรือเพื่อนๆของเจ้าบ่าวเจ้าสาวอดอยากหรือ และการอดอาหารเป็นเรื่องของความทุกข์โศกเศร้ามิใช่หรือ (มธ.9:15) พระเยซูมาเพื่อช่วยคนให้ได้รับความรอดและไปสวรรค์ เป็นเรื่องที่น่ายินดีมิใช่หรือ (มก.2:23-28)  กฎเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากใช้ด้วยความเข้าใจ พระเยซูยังให้บัญญัติใหญ่ไว้ 2 ข้อ คือรักพระเจ้าสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เมื่อเราเข้าใจกฎแล้วเราก็ทำด้วยความเต็มใจ (1ซมอ.12:24)
2. อย่าถือกฎของชีวิตเก่าในชีวิตใหม่ (มธ.9:16-17)
เสื้อเก่าและถุงหนังเก่า หมายถึง แนวคิดและวิถีชีวิตเดิมของคนยิว ซึ่งเน้นการทำตามพิธีกรรม ธรรมเนียมประเพณี ส่วนผ้าทอใหม่กับน้ำองุ่นหมักใหม่ หมายถึง แนวคิดและวิถีชีวิตใหม่ที่พระเยซูนำมาให้กับเรา ซึ่งเน้นถึงชีวิตฝ่ายวิญญาณ ชีวิตเก่ากับชีวิตใหม่ หรือชีวิตฝ่ายเนื้อหนังกับชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้ ซึ่งหมายถึงคริสเตียนที่ได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้าแล้ว ไม่อาจดำเนินชีวิตตามกฎแห่งชีวิตเก่าได้อีกต่อไป แต่ต้องดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตฝ่ายวิญญาณแทน เพราะวิถีชีวิตเก่านำไปสู่ความตาย แต่วิถีชีวิตใหม่เต็มไปด้วยความหวังและนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ (ยรม.31:31-34) พระองค์ทรงถือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นพ้นไปแล้ว (ฮบ.8:13) อาจารย์เปาโลได้ถามพี่น้องที่กาลาเทียว่า ท่านได้รับความชอบธรรมเพราะทำตามธรรมบัญญัติหรือ (กท.3:2-3) ชีวิตใหม่ในพระเจ้าเป็นชีวิตแห่งเสรีภาพ เพราะว่าพระเยซูได้จ่ายราคาเพื่อเรา  การมาคริสตจักร การถวายทรัพย์ การทำการดีต่างๆ การเป็นพยาน ไม่ได้ทำเพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์ แต่ทำเพราะเราเห็นคุณค่า เราทำเพราะเรารักพระเจ้า เราไม่เอาเสรีภาพมาเป็นข้ออ้างให้เราทำผิด (1ปต.2:16) หรือทำให้คนสะดุด (1คร.8:9)
ดังนั้นเองอย่าทำตามกฎโดยปราศจากความเข้าใจหรือถูกบีบบังคับ แต่ต้องทำด้วยความเข้าใจและเต็มใจ ไม่ใช้เสรีภาพในทางที่ผิดและทำให้คนอื่นสะดุด อย่าเอาวิถีชีวิตเก่ามาใช้ในชีวิตใหม่ (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.churchofpeace2010.org)

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น