25 มีนาคม 2554

เป้าหมายของชีวิตใหม่


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2011

พระธรรม โคโลสี 3:1-4

อ.เปาโลได้บอกว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราได้รับชีวิตใหม่ในพระเจ้า คือได้รับการชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย เราไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกต่อไป ชีวิตเราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วในทางนิตินัย ส่วนทางพฤตินัยเรากำลังค่อยๆเปลี่ยนไปสู่ความไพบูลย์ของพระเจ้า ดังนั้นเป้าหมายของเราจึงเปลี่ยนใหม่ เป้าหมายของเราจึงแตกต่างไปจากเดิม เมื่อก่อนเราอาจจะมีเป้าหมายเพื่อตัวเองในโลกนี้ แต่เดี๋ยวนี้เรามีเป้าหมายใหม่แล้ว เป้าหมายของชีวิตใหม่เราเป็นอย่างไร เราจะมาดูด้วยกัน
1. สิ่งที่อยู่เบื้องบน (คส.3:1-2)
เป้าหมายของชีวิตใหม่ของเราเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้า คือ สิ่งที่อยู่เบื้องบน อ.เปาโลบอกว่า จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ สิ่งที่อยู่เบื้องบนนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรานั่นเอง แม้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้แต่เป้าหมายของเราไม่ได้อยู่ที่โลกนี้ โลกนี้เป็นบ้านชั่วคราวของเรา บ้านถาวรของเราอยู่ที่สวรรค์ และเราจะกลับไปอยู่ที่บ้านถาวรของเรา เราจะกลับไปอยู่กับพระเจ้า เราจะกลับไปอยู่ที่บ้านถาวรของเราได้เราต้องมีท่าทีที่ถูกต้อง 2 ประการ
1.1 แสวงหา (คส.3:1)
พระคัมภีร์เน้นย้ำว่า “จงแสวงหา” ดังนั้นท่าทีของเราที่มีต่อสิ่งที่อยู่เบื้องบน คือเราต้องแสวงหา คำว่า “จงแสวงหา” คำนี้เป็นคำเดียวกันกับคำว่า “จงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อน” (มธ.6:33) ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจ  ดาวิดผู้ได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้ายังได้บอกกับพระเจ้าว่า “ขอทรงโน้มใจ” เข้ามาหาพระโอวาท (สดด.119:36) และขอทรงหันนัยน์ตาของท่านไปจากสิ่งอนิจจัง (สดด.119:37) คนที่ขอก็จะได้ คนที่แสวงหาก็จะพบ (มธ.7:7) เราต้องมีเป้าหมายใหม่และเราต้องขวนขวายหาสิ่งที่อยู่เบื้องบน บ้านถาวรของเราอยู่ที่สวรรค์ (ฟป.3:20)  (ฮบ.13:14) เราต้องเตรียมทุกอย่างสำหรับบ้านที่อยู่ในสวรรค์ของเรา โดยการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า (ยน.4:34)  (ฟป.3:14)  เราต้องตัดสินใจแสวงหา
1.2 จดจ่อ (คส.3:2)
คำว่า “เอาใจใส่” เป็นลักษณะของความคิดที่อยู่ภายใน ซึ่งหมายถึงความคิดจิตใจของเราต้องอยู่ที่พระเจ้า  (รม.8:6) ดังนั้นค่านิยม ความคิด จิตใจของเราต้องพุ่งตรงไปที่พระเจ้า ให้เราทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมไปเสียจากชีวิตของเรา (2คร.10:5) เมื่อเรามีความคิดไม่ถูกต้องพระเจ้าก็จะจัดการเราเหมือนกับที่จัดการกับเปโตร (มธ.16:22-23) บางครั้งเราคิดว่าความคิดของเราถูกต้อง  (สภษ.16:25) เราต้องระมัดระวังความคิดของเราให้ดี  ใจเราต้องจดจ่ออยู่ที่พระเจ้า
2. เหตุผลที่เรามีเป้าหมายใหม่ (คส.3:3-4)
เมื่อเราได้มารู้จักกับพระเจ้า ได้รับชีวิตใหม่แล้ว ทำให้เรากลายเป็นคนใหม่ มีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา สาเหตุที่ทำให้เรามีเป้าหมายใหม่ก็เพราะเหตุผลดังต่อไปนี้
2.1 เราได้ตายจากชีวิตเก่าแล้ว (คส.3:3)
พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว” ทุกคนที่เชื่อได้ตายแล้วต่อเนื้อหนังของตัวเองเราได้อยู่ในพระคริสต์แล้ว เราถูกสร้างขึ้นใหม่แล้ว (2คร.5:17) แต่เราเป็นไทแล้ว (รม.6:12) การตายคือการตรึงตัวเก่าไว้กับพระคริสต์แล้ว คนตายแล้วจึงไม่มีความรู้สึก (รม.6:6-7) เราจึงมีเป้าหมายใหม่
2.2 เรามีชีวิตใหม่ในพระคริสต์แล้ว (คส.3:4)
พระเยซูถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย มีชัยชนะเหนือความตาย เราจึงไม่ต้องเป็นทาสของบาปอีกต่อไป เราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้ว  เพราะว่าในพระองค์ทำให้เรามีชีวิต (อฟ.2:1) เราได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ (รม.12:2) พระองค์สร้างเราขึ้นใหม่ (ทต.3:5) เราได้สวมสภาพใหม่ (อฟ.4:23-24) ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้าจึงไม่เหมือนใคร เราจึงมีเป้าหมายใหม่
2.3 เราได้รับศักดิ์ศรีร่วมกับพระองค์ (คส.3:4)
คำว่า “ปรากฏ” ในภาษาเดิมหมายถึง “การกลับมาของพระคริสต์” พร้อมทั้งศักดิ์ศรีของพระองค์  ศักดิ์ศรีของเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ แต่อยู่ในแผ่นดินสวรรค์ (2คร.5:10) ศักดิ์ศรีของเราในสวรรค์คือมงกุฎที่ไม่ร่วงโรย (1ปต.5:4) เราต้องตระหนักถึงคุณค่าของศักดิ์ศรีที่เราจะได้รับ (รม.8:30) เราอย่ามัวเสียเวลากับการสิ่งต่างๆที่หาสาระไม่ได้ หรือสิ่งที่ไม่ยั่งยืน 
ดังนั้นเราต้องแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบน ด้วยการตัดสินใจ ด้วยการจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเบื้องบน เพราะว่าเราได้ตายแล้วในพระเยซูคริสต์ และเราได้รับชีวิตใหม่แล้วโดยพระองค์ เราจึงมีศักดิ์ศรีซึ่งเป็นสง่าราศีของพระเจ้าที่จะประทานให้กับเรา เราต้องดำเนินชีวิตใกล้ชิดพระเจ้าตลอดเวลา

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น