02 มีนาคม 2554

มาตรวัดชีวิต...ในพระเจ้า


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2010

พระธรรม โคโลสี 2:6-7

หลังจากที่ อ.เปาโล ได้หนุนใจพี่น้องโคโลสี ในดำเนินชีวิตแบบอยู่เพื่อคนอื่น เหมือนอ.เปาโลได้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นมาแล้ว ต่อมา อ.เปาโลได้บอกกับผู้เชื่อที่โคโลสีว่า การที่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นได้นั้น ตัวเราเองจะต้องมีชีวิตในพระเจ้าก่อน เพราะว่า เราได้รับเอาพระเยซูคริสต์มาแล้ว คือการดำเนินชีวิตที่ยินยอมให้พระเจ้านำพาชีวิตของเราอย่างไม่ขัดขืน เช่น เอโนดเดินกับพระเจ้า (ปฐก.5:24) โนอาห์ (ปฐก.6:9) เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีชีวิตในพระเจ้ามากน้อยเพียงใด จากพระธรรมต้อนนี้ เราได้มาตรวัด 4 ประการคือ

1. ความสัมพันธ์ที่ดี (คส.2:7)
อ.เปาโลบอกว่า จงหยั่งราก เป็นคำสั่งให้เราลงลึกในความสัมพันธ์กับพระเจ้า เป็นภาพของต้นไม้ที่หยั่งรากลึกลงไปในดิน ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ (ยรม.17:8) ต้นไม้ที่หยั่งรากลึกก็สามารถที่จะหาน้ำหาอาหารได้มากกว่า อ.เปาโลได้ประกาศว่าอย่าให้ผู้ใดมาวางรากอื่น (1คร.3:11) อ.เปาโลได้วางรากลงในพระเยซูแล้วจึงยอมสละสิ่งสารพัดได้ (ฟป.3:8) อ.เปาโลต้องการวางรากฐานในพระเยซูทุกวัน (ฟป.8:10) เราต้องระมัดระวังอย่างประนีประนอม คำว่าไม่เป็นไร นิดเดียวเอง อย่าให้มีในชีวิตของเรา  ความสัมพันธ์ในพระเจ้าดี นี่คือมาตรวัดชีวิต ประการแรก คือความสัมพันธ์ที่ดี

2. ตอบสนองถูกต้อง (คส.2:7)
การก่อร่างสร้างขึ้น เป็นภาพของการสร้างตึก วัสดุจะต้องยอมให้ช่างก่อสร้างจัดตามแบบ บ้านจึงจะออกมาสวยงาม ชีวิตของเราก็เช่นกัน จะต้องยอมให้พระเจ้าจัดการกับชีวิตของเรา ดังนั้นเราจึงต้องหยั่งรากลงในพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อเราจะเกิดผล (อสย.37:31) เราจะเกิดผลมาก (ยรม.12:2) ให้เราตอบสนองตามความต้องการของพระองค์ พระองค์มีพิมพ์เขียวสำหรับชีวิตของเรานั่นคือพระวจนะ อ.เปาโลได้ฝากพี่น้องผู้เชื่อไว้กับพระคำแห่งพระคุณ (กจ.20:32) รากฐานดีข้างบนก็จะดีตามไปด้วย ถ้ารากฐานเบี้ยวข้างบนกะบิดเบี้ยวตามไปด้วย พระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐานสำหรับเรา เพื่อจะปรับเปลี่ยนเราให้ดี (2ทธ.3:16-17) ดังนั้นเราต้องตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าทุกครั้ง เพราะว่านี่คือมาตรวัดชีวิตของเราในพระเจ้า คือการตอบสนองถูกต้อง

3. มั่นคงไม่หวั่นไหว (คส.2:7)
จงมั่นคงอยู่ในความเชื่อ หมายถึงไม่หวั่นไหว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คำว่ามั่นคงไม่หวั่นไหว เป็นภาพของเอกสารทางกฎหมาย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทาง  ไม่มีใครสามารถอ้างสิทธิแทนเราได้ ความเชื่อเราต้องมั่นคง เพราะว่าเรามีรากฐานที่ดีคือพระวจนะ (สดด.119:165) คำว่า สะดุด จะไม่มีในพจนานุกรมของคริสเตียนเลย บางครั้งพระเจ้าส่งการทดลองเข้ามาเพื่อจะทดสอบว่าเรายังมั่นคงอยู่หรือเปล่า (ยก.1:3) นี่คือสิ่งที่สาม ที่เป็นมาตรวัดชีวิตของเราในพระเจ้า คือ มั่นคงไม่หวั่นไหว

4. มีใจขอบพระคุณ (คส.2:7)
อ.เปาโลใช้คำว่า ขอบพระคุณ ถึง 42 ครั้ง คำว่า บริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณ หมายถึง ไม่สิ้นสุด ไม่มีขีดจำกัด  จงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณ คือให้ขอบคุณพระเจ้าเสมอๆ ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น  ถ้าเรามองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณ เราก็จะเห็นในฝ่ายวิญญาณ บางเรื่องที่เกิดขึ้นถ้ามองในสายตาฝ่ายเนื้อหนังบอกว่าเป็นเรื่องไม่ดี แต่ถ้ามองในสายตาฝ่ายวิญญาณแล้วสามารถขอบคุณพระเจ้าได้  พระเจ้าให้ทุกสิ่งกับเราเพื่อจะให้เกิดการขอบพระคุณ (2คร.9:11) ดาวิดมีชีวิตกับพระเจ้า จนทำให้ท่านสามารถสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าได้วันละเจ็ดครั้ง (สดด.119:164) คนที่ไม่เดินกับพระเจ้าจะไม่ใจขอบพระคุณ (รม.1:21) คนที่มีชีวิตในพระเจ้าเค้าจะปลอดภัย เหมือนนางราหับ (ยชว.6:25) จงขอบคุณพระเจ้าทุกรณี นี่เป็นอีกมาตรวัดหนึ่ง ว่าเรามีชีวิตในพระเจ้าหรือไม่ นั่นคือ การมีใจขอบพระคุณ

ดังนั้นเราต้องเอามาตรวัดทั้ง 4 อันนี้มาวัดตัวเราเองทุกวันว่า เรามีชีวิตในพระเจ้ามากน้อยเพียงไร สิ่งไหนที่มันยังน้อยไป เราต้องรีบแก้ไขชีวิตของเรา

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น