15 ธันวาคม 2554

รื้อฟื้นจากความถดถอย ตอนที่ 1 เรื่องพระวจนะ


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2011

พระธรรม เนหะมีย์ 13:1-3
การมอบถวายความสำเร็จแด่พระเจ้า ทำให้คนอิสราเอลมีกำลังใจและความยำเกรงพระเจ้าอย่างมาก เพราะได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่อยู่ด้วยกับพวกเขา เมื่อเสร็จสิ้นการถวายความสำเร็จแด่พระเจ้าแล้ว เนหะมีย์ได้เดินทางกลับไปยังบาบิโลนเพื่อรับใช้กษัตริย์อารทาเซอร์ซีส และเมื่อเนหะมีย์ลากษัตริย์กลับมาเยี่ยมเยรูซาเล็ม (นหม.13:6-7) ก็ทราบข่าวความชั่วร้ายที่คนอิสราเอลกระทำ ทำให้เนหะมีย์โกรธมาก เนหะมีย์ได้เห็นความถดถอยของคนอิสราเอลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่ปีหลังจากฉลองความสำเร็จไป สิ่งที่เนหะมีย์เห็นถึงสาเหตุของความถดถอยในครั้งนี้ และเนหะมีย์ได้แก้ไขสิ่งที่เป็นสาเหตุของการถดถอยในครั้งนี้ ซึ่งเราสามารถที่จะเรียนรู้ถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไขได้จากพระธรรมตอนนี้คือ

1. สาเหตุของการถดถอย คือ การหลงลืมและละเลย (นหม.13:1-2)
เมื่อพวกเขาอ่านพระวจนะของพระเจ้า เขาพบคำสั่งที่พระเจ้าสั่งคนอิสราเอลผ่านทางโมเสสเอาไว้ว่า ไม่ให้คนอัมโมนและคนโมอับเข้ามาอยู่ในที่ชุมนุมของพระเจ้า (ฉธบ.23:3-4) แต่ว่าคนอิสราเอลหลงลืมคำสั่งของพระเจ้า ยอมปล่อยให้คนอัมโมนและคนโมอับเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนของพระเจ้า ไม่เพียงแต่การหลงลืมเท่านั้น ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของคำสั่งที่พระเจ้าสั่งอีกด้วย เช่นบางคนรับเอาลูกสาวของคนอัมโมนมาแต่งงานกับลูกชายของตนเอง การหลงลืมคำสั่งของพระเจ้าเป็นเหตุให้เกิดการถดถอยและทำบาปต่อพระเจ้า  การหลงลืมและละเลยพระวจนะของพระเจ้า เป็นผลเสียต่อชีวิตของเราอย่างมากมาย เราจึงต้องระมัดระวังที่จะจดจำพระวจนะของพระเจ้าเอาไว้ในชีวิตของเรา เราต้องยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้า เพื่อเราจะไม่ทำผิดทำบาปเช่นคนอิสราเอลที่ทำอยู่เสมอๆ  พระเจ้าจึงได้เตือนไว้ว่าระวังให้ดีจะมีคนล่อลวงให้หลง (มธ.24:4-5, 9-10, 2ทธ.4:3-5) เราต้องมีพระวจนะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต

2. วิธีการรื้อฟื้นจากการถดถอย ด้วยการอ่าน เชื่อฟัง และกระทำตามพระวจน. (นหม.13:1-3)
เนหะมีย์ได้ให้คนอิสราเอลอ่านพระวจนะของพระเจ้า และเมื่อเขาอ่านพระวจนะของพระเจ้าทำให้เราเข้าใจและสามารถทำตามพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างถูกต้อง เราเห็นได้จากการที่พวกเขาได้แยกตัวออกจากตนต่างชาติ เมื่อเราอ่านพระวจนะมาก เราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า เมื่อคนอิสราเอลหลงลืมและละเลยพระวจนะของพระเจ้า ทำให้พวกเขาทำความผิดบาปต่อพระเจ้า ซึ่งเป็นเหตุให้พระเจ้าไม่พอพระทัย สิ่งที่ดีที่สุดคือเราจะต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ จดบันทึกข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่าน จดบันทึกสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าสอนเรา และท่องจำข้อพระคัมภีร์ การภาวนาพระวจนะของพระเจ้าช่วยทำให้เราจดจำได้มากขึ้น (สดด.1:2-3) พระวจนะเป็นความสว่าง (สดด.119:105) เป็นอาวุธ (อฟ.6:13-17) เมื่อเราทำตามจะได้รับพระพร (ฉธบ.28:1-7) เราจึงควรยึดพระวจนะของพระเจ้าเอาไว้เป็นหลักสำหรับการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องไม่หลงลืมหรือละเลยพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเรา

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น