25 พฤษภาคม 2555

ลักษณะชีวิตใหม่ในพระคริสต์


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2012
พระธรรม ลูกา 5:12-15
เทศนาโดย อ.งามพันธ์  พิมพ์พรรณ์

พระธรรมตอนนี้ได้กล่าวถึงคนโรคเรื้อนมาร้องขอให้พระเยซูรักษาโรคเรื้อนของตนเองให้หาย โดยกล่าวว่า “เพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรดได้” คนโรคเรื้อนเป็นที่น่ารังเกียรติในสังคมเวลานั้น ความจริงก็ยังเป็นที่น่ารังเกียรติในปัจจุบันด้วย คนโรคเรื้อนเป็นเหมือนคนบาป คือคนที่มีมลทิน จะต้องถูกแยกตัวออกไปอยู่ต่างหาก ไม่สามารถอยู่ในสังคมได้ การที่คนโรคเรื้อนคนนี้มาหาพระเยซูใจกลางเมือง ก็เป็นการเสี่ยงอันตรายอย่างมาก ได้มาขอร้องวิงวอนกับพระเยซูให้รักษาเขาให้หาย และพระเยซูก็ทรงรักษาเขาให้หายตามที่เขาต้องการ พระเยซูไม่ได้รังเกียจคนโรคเรื้อน เช่นเดียวกับที่พระเยซูไม่ได้รังเกียจคนบาปอย่างเรา ลักษณะชีวิตของคนโรคเรื้อนทำให้เราเห็นลักษณะชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ 4 ประการ คือ
1. ชีวิตที่มีความเชื่อ (ลก.5:12)
คนโรคเรื้อนต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะสามารถเข้าถึงพระเยซู เพราะว่ามีคนจำนวนมาก อีกทั้งคนโรคเรื้อนเป็นที่ต้องห้ามในสังคมไม่สามารถที่จะมาอยู่ปะปนกับคนทั่วไปได้ ต้องอยู่ห่างจากคนอื่น (ลก.17:12) แต่คนโรคเรื้อนมีความเชื่อว่า พระเยซูสามารถที่จะรักษาเขาให้หายได้ จึงใช้ความพยายามบวกกับความเสี่ยงเพื่อเข้ามาหาพระเยซู เพราะว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลย (ฮบ.11:6) คนโรคเรื้อนกับคนบาปมีความใกล้เคียงกันมาก เพราะว่าคนโรคเรื้อนขาดสันติสุขในชีวิต คนบาปก็ขาดสันติสุขในชีวิตด้วยเช่นกัน เราจะต้องเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อ (ฮบ.4:16) พระเยซูเป็นคำตอบเดียวสำหรับชีวิต (กจ.4:12) เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย พระองค์ได้ทรงไถ่บาปเราทั้งหลาย (รม.6:23) ความบาปทำให้เราป่วยไข้ ไม่เพียงความป่วยไข้ฝ่ายร่างกาย ยังทำให้เราป่วยไข้ฝ่ายวิญญาณอีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้น ยังทำให้เราป่วยในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และด้านอื่นๆอีกมากมาย
2. ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงโดยพระเยซู (ลก.5:13)
พระเยซูตรัสว่า “เราพอใจเจ้าแล้ว...ในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็หาย” พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับคนโรคเรื้อน พระเจ้าตอบสนองความต้องการของคนโรคเรื้อน คนโรคเรื้อนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ เราลองจินตนาการดูว่าคนที่ถูกสังคมรังเกียจ ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ ต้องแยกไปอยู่ต่างหาก จะดีใจสักเพียงใดที่ได้กลับเข้ามาอยู่ร่วมกันในครอบครัวอีก กลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่ง คนบาปที่กลับใจใหม่และเขื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ จะได้รับการเปลี่ยงแปลงจากพระองค์ เราต้องยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลง เราต้องยอมให้พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาใหม่ เพราะว่าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว (2คร.5:17) อ.เปาโลได้วิงวอนเราทั้งหลายให้ถวายตัวของเราให้กับพระเยซูคริสต์ (รม.12:1-2) ในพระคัมภีร์เดิมใช้สัตว์ที่ตายแล้วเป็นเครื่องบูชาแต่ในปัจจุบันใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ของเรา ชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงถวายแด่พระเจ้า อ.เปาโลบอกว่า “ข้าพระเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว” (กท.2:20) เราไม่ใช่เจ้าของชีวิตของเราอีกต่อไป แต่พระคัมภีร์บอกว่าเราต่างก็หลงเจินไปเหมือนแกะไม่มีผู้เลี้ยง (อสย.53:6) แต่พระเจ้าได้เสด็จมาเพื่อช่วยเหลือคนที่หลงไปให้กลับมา (ลก.9:10) พระเจ้าต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับเรา
3. ชีวิตที่สำแดงพระคริสต์ (ลก.5:14)
พระเยซูบอกให้คนโรคเรื้อนไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิต เพื่อให้ปุโรหิตตรวจสอบว่าหายจากโรคเรื้อนแล้ว คนโรคเรื้อนได้ไปแสดงตัวกับปุโรหิต ซึ่งก็จะต้องถูกซักถามว่า หายอย่างไร ไปทำอะไรมาถึงได้หายแล้ว คนโรคเรื้อนก็คงบรรยายให้ปุโรหิตฟังอย่างละเอียด และก็คงจะพูดกันปากต่อปาก ทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ชีวิตที่หายจากโรคเรื้อนเป็นชีวิตที่สำแดงพระเยซูคริสต์อย่างชัดเจน เราจะต้องสำแดงพระเยซูที่อยู่ในชีวิตของเราให้ชัดเจนเช่นเดียวกัน โดยการสวมสภาพใหม่ที่ทรงสร้างขึ้น (อฟ.4:24) เราเป็นเหมือนตะเกียงที่ส่องสว่างให้คนทั้งหลาย (มธ.5:16) คริสเตียนจะต้องเป็นคนที่เปลี่ยนโลกนี้ เปลี่ยนสังคม เปลี่ยนชุมชน ให้เราเป็นความสว่างของโลกนี้ ให้เป็นแสงสว่างที่จะส่องทางให้กับคนตาบอดฝ่ายวิญญาณ
4. ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเยซู (ลก.14-15)
คนมากมายมาแสวงหาพระเยซูคริสต์ เพื่อต้องการอยากรู้จัก ต้องการอยากเห็น ต้องการความช่วยเหลือ คนโรคเรื้อนทำให้พระเยซูเป็นที่รู้จักและได้รับเกียรติ ชีวิตของเรา การกระทำของเรา คำพูดของเราจะต้องทำให้พระเยซูได้รับเกียรติ พระเจ้าเรียกเรามาเพื่อให้ถวายเกียรติแด่พระองค์ คนจะสรรเสริญพระเจ้าเพราะเรา (1พศด.16:24-25) อ.เปาโลบอกว่าจงถวายเกียรติแด่พระเจ้า (1คร.6:20) เปโตรบอกว่าเราเป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้า จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด (1ปต.2:9) ให้เราซื่อสัตย์ในบทบาทหน้าที่ของเรา ให้ชีวิตของเราเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น แต่ต้องทุกวันในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะด้วยการกระทำ คำพูดหรือการแต่งตัวของเรา ต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพราะว่าพระเยซูได้ถ่ายเราชีวิตของพระองค์ ทรงซื้อเรามาด้วยราคาแพง จงมีชีวิตใหม่ในพระองค์

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น