28 เมษายน 2554

บทบาทในครอบครัว


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2011

พระธรรมโคโลสี 3:18-21
พระธรรมตอนนี้ต่อเนื่องมาหลังจากที่เรากลับใจใหม่เชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วเราได้รับชีวิตใหม่ ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า  เราจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะพระฉายหรือพระลักษณะของพระองค์จะปรากฏมากขึ้นในเรา  และเนื่องด้วยเราอยู่ในสังคมของโลกนี้ เราจึงต้องมีบทบาทต่อสังคม  เราจะได้เห็นว่าชีวิตคริสเตียนของเรามีบทบาทในครอบครัวอย่างไรบ้าง
1. บทบาทของภรรยาต่อสามี (คส.3:18)
การยอมนบนอบเชื่อฟัง เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าสั่งให้ภรรยาฟังสามีของตน เพราะว่าเป็นการสมควร เนื่องจากพระเจ้าได้ตั้งสามีไว้เป็นผู้นำ เป็นผู้มีสิทธิอำนาจเหนือภรรยา แต่ไม่ได้หมายความว่าภรรยาจะต้อยต่ำกว่าสามี สะท้อนของสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์เหนือคริสตจักร (อฟ.5:24)  เพราะไม่มีอำนาจใดไม่ได้มาจากพระเจ้า (รม.13:1) พระเจ้าเป็นแหล่งแห่งสิทธิอำนาจ  (1ทธ.2:11-15) เอวาทำบาปเพราะไม่อยู่ใต้การปกคลุมของอาดัม (ปฐก.2:15-17) พระเจ้าสร้างอาดัม (ปฐก.2:18) เอวาถูกล่อลวง (ปฐก.3:1, 6)  เรารอดก็รอดโดยพระคุณ (อฟ.2:8) และการอยู่ภายใต้การปกคลุม (1ทธ.2:15)  ภรรยาดีก็ประเสริฐกว่าทับทิม (สภษ.31:10-29) ภรรยาที่ดีจะต้องนบนอบเชื่อฟังสามี (1ปต.3:1)
2. บทบาทของสามีต่อภรรยา (คส.3:19)
สามีจงรักภรรยาของตน การรักภรรยานั้นต้องรักแบบพระคริสต์รักคริสตจักร  เหมือนพระคริสต์สละพระองค์เองเพื่อคริสตจักร (อฟ.5:25) ความรักทำให้ทุกสิ่งสมบูรณ์ (คส.3:14) ให้เกียรติ เห็นคุณค่า (1ปต.3:7) ผู้ชายมักจะไม่รู้จักว่าความรักมันเพียงพอแค่ไหน  เมื่อสามีรักภรรยาของตนแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาครอบครัว
3. บทบาทของลูกต่อพ่อแม่ (คส.3:20)
เชื่อฟังพ่อแม่  การเชื่อฟังคือการยอมอยู่ใต้การปกคลุมดูแล อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจ (อฟ.6:1) การเชื่อฟังนั้นมีขอบเขตที่ชัดเจน คือเชื่อฟังในองค์พระผู้เป็นเจ้า  เราต้องให้เกียรติพ่อแม่ของเรา (อฟ.6:2) การให้เกียรติจะทำให้เราได้รับพระพร (อฟ.6:3) พระเจ้าสั่งให้เราให้เกียรติ (มธ.15:4, มธ.19:19) การให้เกียรติพ่อแม่สามารถแสดงออก เช่น การเชื่อฟัง การดูแลท่าน
4. บทบาทของพ่อแม่ต่อลูก (คส.3:21)
พ่อแม่อย่ายั่วยุบุตร คืออย่าทำให้ลูกโกรธ เมื่อลูกโกรธลูกก็จะระงับอารมณ์ไม่อยู่ หรือในอีกทำนองหนึ่งก็คือ อย่าใช้สิทธิอำนาจเกินขอบเขต  พ่อแม่บางคนอาจจะรักลูกมาก ก็อยากให้ลูกเป็นอย่างที่ตนต้องการ จึงบังคับลูก ทำให้เกิดการทะเลาะกันในครอบครัว พ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนลูกในทางที่ถูกต้อง  พ่อแม่ต้องมีความเมตตาสงสารลูก (สดด.103:13) อย่ายั่วโทสะลูก (อฟ.6:4)

ดังนั้นถ้าเราต้องการเห็นครอบครัวของเรามีความสุข เราต้องช่วยกันทำตามบทบาทของเราอย่างดี เราต้องเรียนรู้ที่จะแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน นบนอบเชื่อฟังกันและกัน ไม่ใช้อารมณ์ต่อกัน เราต้องจัดเวลาให้กันและกันมากขึ้น และสิ่งเหล่านี้ที่เราได้ทำจะนำคนมาหาพระเจ้าได้อย่างง่ายดาย

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น