08 เมษายน 2554

ชีวิตใหม่ในพระเจ้า


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2011

พระธรรมโคโลสี 3:5-11

                 คำเทศนาตอนนี้ต่อเนื่องมาจากตอนที่ผ่านมา คือการทิ้งชีวิตเก่าที่พระเจ้าไม่พอพระทัย เราได้เห็นไปแล้วกับ 3 สิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัย นั่นคือ การกระทำที่ไม่ถูกต้อง เช่น การล่วงประเวณี การโสโครก และการนับถือรูปเคารพ ความคิดที่ไม่ถูกต้องก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ความปรารถนาชั่ว ราคะตัณหา ความโลภ ความโกรธ การขัดเคืองใจ และการคิดปองร้าย และคำพูดที่ไม่ดี เช่น การพูดให้ร้าย การพูดหยาบคาย และการพูดโกหก เป็นต้น เมื่อเราทิ้งชีวิตเก่าแล้ว ครั้งนี้เป็นการรับชีวิตใหม่จากพระเจ้าเข้ามาแทน เราจะได้เห็นวิธีการรับชีวิตใหม่และผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรารับชีวิตใหม่แล้ว

1. วิธีการรับชีวิตใหม่ (คส.3:5-10)
วิธีการรับชีวิตใหม่ สามารถรับได้ดังนี้

1.1 ทำลายนิสัยเก่าของโลก (คส.3:5)
การทำลายนิสัยเก่าของโลก เป็นการปิดโอกาส หรือทำลายโอกาส ไม่ให้เราตกไปสู่ความบาปอีกต่อไป เปรียบเสมือนเป็นการปิดประตูบ้าน ไม่ให้ขโมยเข้ามาในบ้านได้ นิสัยของโลกที่เราจะต้องทำลายทิ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชั่ว ความโลภ ซึ่งถือเป็นเหมือนการไหว้รูปเคารพ ซึ่งจะนำไปสู่การพิพากษาของพระเจ้า เราได้ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว (รม.6:6)

1.2 เปลื้องชีวิตเก่าทิ้ง (คส.3:5)
การเปลื้องชีวิตเก่าทิ้ง เปรียบเสมือนการถอดเสื้อเก่าออกไปซักหรือถอดออกทิ้งถ้าหากมันสกปกมากจนซักไม่ได้ เป็นการกลับใจใหม่ หันหลังให้กับสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมา อ.เปาโล บอกให้เราทิ้งตัวเก่า (อฟ.4:22) สลัดบาปที่เกาะแน่นออกไป (ฮบ.12:1

1.3 ทิ้งนิสัยเก่า (คส.3:9)
เป็นภาพของการปลดปล่อยจากพันธนาการ หรือการปลดปล่อยจากสิ่งที่ผูกมัดเราเอาไว้ในส่วนลึก ไม่ใช่แค่ผิวเผินแต่ภายนอก แต่เป็นที่ส่วนที่ลึกลงไป เราต้องสำรวจดูว่าสิ่งที่อยู่ลึกๆในจิตใจของเราที่มันถ่วงเราไว้มันคืออะไร เราต้องยอมให้พระเจ้าเข้ามาชำระเรา (วว.1:5) เราต้องรับการเปลี่ยนแปลงใหม่

1.4 สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ (คส.3:10)
การสวมชีวิตใหม่เป็นเหมือนการสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ หลังจากที่เราถอดเสื้อเก่าออกแล้ว เราก็ต้องสวมเสื้อผ้าใหม่เข้าไปแทน แต่เป็นเสื้อผ้าที่พระเจ้าได้จัดเตรียมให้กับเรา เลิกความโสมมทั้งหลาย (ยก.1:21) เราจะได้รับจิตวิญญาณใหม่ โดยมีแม่แบบคือพระเจ้า (อฟ.4:42)

2. ผลจาการรับชีวิตใหม่ (คส.3:11)
เมื่อเรารับชีวิตใหม่แล้ว ภายในของเราก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายนอกอย่างชัดเจน

2.1 เกิดความเป็นเอกภาพ (คส.3:11)
เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียววัน ไม่มีการแบ่งแยก หรือแตกกกแตกเหล่า ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ หรือสีผิว เพราะเราต่างก็เป็นชนชาติของพระเจ้า เป็นเหมือนคนๆเดียวกัน (กจ.4:32) ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (2คร.13:11) พระวิญญาณทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (อฟ.4:3) ข่าวประเสริฐของพระเจ้าทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (ฟป.1:27)

2.2 พระคริสต์อยู่ในชีวิตของเรา (คส.3:11)
             เมื่อเราทิ้งตัวเก่าแล้วและรับชีวิตใหม่จากพระเจ้าแล้ว พระคริสต์ก็จะเข้ามาในชีวิตของเรา เราจะเปลี่ยนแปลงไปและเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นทุกวัน เพราะพระเจ้าอยู่ในเรา (ยน.14:19-20) เราจะเกิดผล (ยน.15:4) เราจะทำตามพระวจนะของพระเจ้า (1ยน.3:24) พระวิญญาณอยู่ในเรา (ยน.7:39) (กจ.10:45) (กจ.15:8) (2คร.1:22) 

นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเรากลับใจใหม่และเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเรา เราจะไม่เหมือนเดิม เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลง เราจะมีสันติสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ขอพระเจ้าอวยพรครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น