11 กุมภาพันธ์ 2554

อยู่เพื่อคนทั้งปวง


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2011

พระธรรม โคโลสี 2:1-5

อาจารย์เปาโลหนุนใจพี่น้องที่โคโลสีให้ดำเนินชีวิตสนิทสนมกับพระเจ้า เพื่อว่าชีวิตของพวกเขาจะได้เป็นที่พอพระทัย ให้ประกาศข่าวประเสริฐ ซึ่งอาจารย์เปาโลได้เป็นแบบอย่างในการทุ่มเทเสียสละ ทำงานตรากตรำด้วยความอุสาหะ เพื่อพี่น้องที่โคโลสี ที่เลาดีเซีย และคนทั้งปวง ไม่ใช่เพื่อตัวท่านเอง อาจารย์เปาโลมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นแม้คนที่ไม่รู้จัก อาจารย์เปาโลมีชีวิตอยู่เพื่อคนทั้งปวง 4 ประการ
1 เพื่อช่วยเขาให้ได้รับการชูใจ (คส.2:2)
เขา ในที่นี้ หมายถึงคนทั้งหลายทั้งปวงที่เชื่อ จะได้รับความชูใจ หรือได้รับการปลอบประโลมใจ อาจารย์เปาโลเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นอยู่เสมอลักษณะเช่นนี้ควรอยู่ในชีวิตของเราด้วยโดยพระคุณของพระเจ้า พระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความชูใจ พระองค์ชูใจเราเพื่อเราจะได้ชูใจคนอื่น (2คร.1:4-5) ความชูใจกับความทุกข์มักจะไปคู่กันเสมอ (1ธส.5:14) มารจะทำให้เราท้อใจ ดังนั้นเราต้องหนุนใจกันและกันให้มาก เพื่อเราจะสามารถมีชัยชนะเหนือมารซาตาน
2 เพื่อช่วยเขาเข้าสนิทในความรัก (คส.2:2)
อาจารย์เปาโลทำงานหนักเพื่อให้ผู้เชื่อได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นและผูกพันในความรักจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักของพระเจ้า นี่เป็นสิ่งที่เราควรทำคือช่วยให้คนอื่นรักพระเจ้ามากขึ้น ให้พระเยซูทรงเป็นศีรษะของกาย (คส.2:19) พระเยซูอธิษฐานขอให้เขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (ยน.17:20-21) เพื่อความรักของพระองค์จะได้ดำรงอยู่กับเขา (ยน.17:26) เราจึงควรช่วยเหลือกันและกันให้มั่นคงในความรักของพระเจ้า (ปฐก.9:8) ชุมชนหรือคริสตจักรของพระเจ้าต้องส่งเสริมให้เกิดความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
3 เพื่อช่วยเขาให้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น (คส.2:2-3)
การทุ่มเทของอาจารย์เปาโลมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คนที่เชื่อได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้น เข้าใจความาล้ำลึกของพระเจ้ามากขึ้น ที่พระองค์ทรงเปิดเผยผ่านทางพระเยซูคริสต์ (คส.1:27) เราสามารถรู้จักพระเจ้าและพระปัญญาของพระเจ้าผ่านทางไม้กางเขน ผ่านทางพระเยซูคริสต์ (ฟป.1:27) ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเพื่อเราจะได้ช่วยคนอื่นให้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นด้วย (รม.11:33) ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า ผ่านทางคำเทศนา (1คร.1:21) พระเจ้าทรงเรียกเราทั้งหลายให้มารู้จักพระเจ้าโดยฤทธานุภาพของพระเจ้า (1คร.1:24) แม้อาจารย์เปาโลยังต้องการรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้น (ฟป.3:10) ฉะนั้นเราไม่ควรนิ่งนอนใจถ้าวันนี้เรายังไม่รู้จักพระเจ้ามากขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ 
4 เพื่อช่วยเขาให้มั่นคงฝ่ายวิญญาณ (คส.2:4-5)
อาจารย์เปาโลทุ่มเทเพื่อพี่น้องที่โคโลสีจนมั่นใจว่าแม้ไม่ได้มาหาก็ยังทราบข่าวว่าพี่น้องที่นี่ยังมั่นคงในพระเจ้า ไม่หวั่นไหว ความเชื่อมั่นคงที่อาจารย์เปาโลกล่าวถึงนั้น เป็นความมั่นคง 2 ด้าน คือ
4.1 ด้านความเชื่อ (คส.2:4-5)
คือความเชื่อในพระเจ้า ไม่ได้เชื่ออย่างงมงาย ในหลักปรัชญาคำสอนของมนุษย์ (คส.2:8) หรือในประสบการณ์ส่วนตัวของคนบางคน แต่เป็นความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เพราะในยุคสุดท้ายจะมีผู้สอนเท็จเกิดขึ้น (มธ.24:5) เราต้องสอนให้เขายึดความจริงเอาไว้ (อฟ.4:15) พระเจ้าประทานผู้นำให้กับคริสตจักรเพื่อช่วยให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นคง (อฟ.4:11-15)
4.2 ด้านระเบียบวินัย (คส.2:4-5)
พวกเขาอยู่กันอย่างเรียบร้อย หมายถึงการอยู่กันอย่างมีระเบียบวินัย ไม่แตกแยก ชุมชนของพระเจ้าจะต้องเป็นชุมชนที่มีระเบียบวินัย ถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จ เราต้องสร้างวินัยให้กับตัวเรา พระคัมภีร์สุภาษิต บอกว่า เขาตายเพราะขาดวินัย (สภษ.5:23) เราต้องฝึกฝนตัวเราให้มีระเบียบวินัย เพื่อเป็นคริสตจักรที่มีสง่าราศีถวายเกียรติแด่พระเจ้า ผู้นำฝ่ายวิญญาณต้องมีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่เพื่อคนทั้งปวงอย่างแท้จริง (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.churchofpeace2010.org)

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น