10 พฤศจิกายน 2553

หน้าที่ของเรา

คนเราแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่หลากหลายและแตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่ว่าคนๆนั้นมีสถานะอย่างไรในขณะนั้น  บางคนเป็นพ่อ บางคนเป็นแม่ บางคนเป็นลูก บางคนเป็นน้อง บางคนยังเรียนหนังสือ บางคนทำงาน บางคนเป็นแม่บ้าน ทุกคนต่างล้วนก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป

แต่คริสเตียนทุกคนมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราทุกคนตั้งแต่แรกที่เรามาเชื่อวางใจในพระเจ้า นั่นคือการประกาศ ในพระธรรมมัทธิว 28:19-20 ซึ่งคริสเตียนรู้จักพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นอย่างดี ซึ้งถือว่าเป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูสำหรับผู้เชื่อทุกคน กล่าวว่า "เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค"

ดังนั้น คริสเตียนทุกคนจึงมีหน้าที่ในการประกาศ ไม่ว่า จะมีของประทานหรือไม่ก็ตาม เมื่อเราทำหน้าที่ของเรา อย่างสัตย์ซื่อ พระองค์ก็สัญญาว่าจะอยู่กับเราเสมอไป เราจึงไม่อาจจะหลีกเลี่ยง หรือมีข้อแก้ตัวว่าเราไม่สามารถประกาศได้ เพราะว่าเราไม่มีของประทาน เราประกาศไม่เป็น เราพูดไม่เก่ง หรือเราไม่รู้จะประกาศอย่างไร เราไม่สามารถอ้างว่า เรายังเรียนหนังสือไม่จบ เรายังไม่ได้แต่งงาน เรายังไม่ได้เรียนพระคริสตธรรม ลูกของเรายังเล็กอยู่ หรืองานเรายุ่งมาก เราไม่สามารถบอกว่าเองเงินไปก็แล้วกัน ไปจ้างใครก็ได้ช่วยประกาศให้ที

แต่จงรู้อยู่เพียง 2 อย่างก็พอว่า เรามีหน้าออกไปประกาศ และพระเจ้าจะอยู่กับเรา เมื่อเราออกไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้า พระองค์ก็จะทรงอยู่กับเราและช่วยเหลือเราในการประกาศ พระองค์จะอยู่ที่ปากของเรา พระองค์จะประทานคำพูดให้กับเราเองเมื่อเราไม่รู้จะพูดว่าอย่างไร เหมือนในพระธรรมอพยพ 4:12 "เพราะฉะนั้น ไปเถิด  เราอยู่ที่ปากของเจ้า และจะสอนคำที่ควรจะพูด" เมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะสอนเราว่าเราควรจะพูดอย่างไร เมื่อเจอะเจอกับคำถามที่เราเองอาจจะไม่เคยถูกถามมาก่อนจะตอบอย่างไร จงเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า พระองค์สัญญาว่า พระองค์จะอยู่กับเรา และอยู่ที่ปากของเรา พระองค์จะใส่คำพูดที่ปากของเรา พระองค์จะให้คำตอบที่ดีนั้นกับเรา เมื่อเรามีใจพระเจ้าก็จะมีทางให้กับเรา

เมื่อเราทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว ส่วนที่เกินจากนั้นไปพระเจ้าจะเป็นผู้กระทำให้กับเราเอง ขอเพียงทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ไว้วางใจพระเจ้าเท่านั้นเป็นพอ

การประกาศไม่ได้จบลงที่นำคนมาถึงความรอดในพระเยซูเท่านั้น แต่จะต้องนำคนที่ได้รับความรอดแล้วนั้นให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า คือเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์ คือสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้กับการล่อลวงต่างๆ และสามารถเอาชนะต่อการล่อลวงเหล่านั้นได้ รวมถึงสามารถที่จะออกไปประกาศ นำคนให้มาถึงความรอดและสอนให้เขาถือรักษาสิ่งสารพัดได้อย่างที่เขาเป็น

วันนี้เราืำทำหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราหรือยัง ถ้าหากวันนี้เรายังไม่ได้ทำหน้าที่ของเราให้เรารีบออกไปทำหน้าที่ของเราที่พระเจ้าได้มอบไว้ให้กับเรา จงเร่งรีบกระทำขณะที่ยังมีเวลา ขณะที่ตะวันยังไม่ตกดิน ขณะที่เรายังมองเห็น ขณะที่เรายังมีแรงอยู่

สำหรับท่านที่ทำหน้าที่อย่างดีแล้ว ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้มีแต่สันติสุข ความชื่นชมยินดี ความอิ่มเอมใจตลอดเวลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น