30 มีนาคม 2555

ความสำเร็จของสาวก


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2012

พระธรรม มัทธิว 10:5-15
พระเยซูได้เรียกสาวกของพระองค์มาและได้ส่งสาวกของพระองค์ออกไปทำพันธกิจที่พระองค์ทรงตั้งใจ จึงได้กำชับสาวกถึงเรื่องสำคัญที่จะต้องกระทำและไม่กระทำเพื่อให้พันธกิจของพระองค์สำเร็จและเกิดผลมาก เมื่อสาวกกระทำตามคำกับชับของพระเยซูก็พบความสำเร็จเกิดขึ้น ดังนั้นใครก็ตามที่สามารถนำหลักการของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จะประสบความสำเร็จได้เช่นกัน พระเยซูได้กำชับสาวกเรื่องอะไรบ้าง
1. มีเป้าหมายชัดเจน (มธ.10:5-6)
พระเยซูมีเป้าหมายที่ชัดเจน จึงกำชับสาวกอย่างชัดเจนถึงเป้าหมาย ว่าจะต้องไปทางใดไม่ไปทางใด ให้ไปหาใครไม่ให้ไปหาใคร การทำงานใดๆจะสำเร็จไม่ได้ถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน เราจะไม่สามารถวัดหรือรู้ได้เลยว่าเราถึงความสำเร็จหรือเปล่า พระเจ้าสั่งให้เราไปประกาศกับชนทุกชาติโดยเริ่มที่ใกล้ตัวเราก่อน (กจ.1:8)  (สภษ.16:4)  นักกีฬาก็ยังมีเป้าหมายที่จะชนะ (1คร.9:25-26) เราควรมีเป้าหมายที่ดีที่สุดคือการมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า
2. มีวิธีการชัดเจน (มธ.10:7-8)
พระเยซูบอกกับสาวกว่าให้ไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้า ไปถึงที่ไหนก็ให้ประกาศที่นั่น โดยให้รักษาคนเจ็บป่วยให้หาย ให้ขับผีออก การที่สาวกจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีวิธีการที่ชัดเจน ไม่ใช่ไม่รู้จะทำอย่างไร จะประกาศอย่างไร ไม่มีเครื่องมือ ไม่มีอุปกรณ์ การมีวิธีการทำงานที่ชัดเจนก็ช่วยทำให้เราสามารถเห็นผลของความสำเร็จได้  (มก.1:14-15) พระเยซูได้สอนวิธีการทำงานให้กับสาวกในการออกไปประกาศ ว่าไปพลางประกาศพลาง
3. ท่าทีถูกต้อง (มธ.10:8-10)
พระเยซูยังย้ำอีกกว่า ท่านทั้งหลายได้มาเปล่าๆ จงให้เปล่าๆ เราทั้งหลายได้รับพระคุณของพระเจ้ามาแบบเปล่าๆ เราก็จะหยิบยื่นความรักให้กับคนทั้งหลายแบบเปล่าๆเช่นกัน เราไม่ควรมีท่าทีที่หวังสิ่งใดตอบแทนเพื่อเรา เราประกาศก็ประกาศด้วยความรัก  พระองค์จะทรงดูแลเราเอง เราไม่ต้องกังวลในสิ่งใด (มธ.6:25-26, 1คร.9:13-14) ท่าทีของเราต้องไม่เห็นแก่ตัวเอง ตรงกันข้ามเราต้องเห็นแก่คนอื่นก่อน พระเยซูไม่ได้ดูว่าเราทำดีมากน้องเพียงใด แต่พระเยซูยอมรับเราในแบบที่เราเป็นอยู่
4. มียุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง (มธ.11-15)
ไม่เพียงแต่มีเป้าหมายชัดเจน วิธีการชัดเจน ท่าทีถูกต้องแล้ว ยังต้องมียุทธศาสตร์ที่ดีหรือถูกต้องอีกด้วย พระเยซูบอกว่าเมื่อไปถึงที่ใดก็ให้สืบดูก่อนว่าใครเป็นคนที่เหมาะสมในที่นั้น นั่นแสดงให้เห็นว่า พระเยซูมียุทธศาสตร์ที่ดีในการทำงาน ที่ไหนมีคนเหมาะสม หรือคนที่ตอบสนองก็ให้ไปหาคนนั้น ไปหาคนที่มีความต้องการก็จะได้รับการตอบสนอง  มีคนมากมายอยู่ในโลกนี้มีทั้งคนที่ไม่ตอบสนองและคนที่ตอบสนอง เช่นคำอุปมาของพระเยซูเรื่องผู้หว่าน หรือดิน 4 ประเภท (มธ.13:18-23) ให้เราทำงานอย่างมียุทธศาสตร์ ไม่ใช่ทำงานอย่างมวยวัด เพราะความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างยากลำบาก วางยุทธศาสตร์ให้ดี ควรต้องรู้ว่าจะต้องทำอะไรก่อนหลัง (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.churchofpeace2010.org)

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น