30 มีนาคม 2555

สาวกพระคริสต์


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2012

พระธรรม มัทธิว 10:1-4
พระธรรมตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงเรียกสาวก 12 คนออกมา นั่นแสดงให้เห็นถึงความสำคัญบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์จะทรงกระทำ ซึ่งจะมีผลถึงความเชื่อของคริสเตียน เมื่อเราอ่านและศึกษาพระธรรมตลอดทั้งเล่มเราก็พบว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นมีผลต่อความเชื่อของคริสเตียนเสมอ เราเห็นสิ่งที่พระเยซูใช้ให้สาวกของพระองค์กระทำ เราเห็นถึงคำสอนของพวกเขา รวมทั้งคำพยานของพวกเขาเกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์ เราได้กรู้เรื่องราวต่างๆ ผ่านทางสาวกของพระองค์ สาวกของพระเยซูได้วางรากฐานสำคัญให้กับคริสตจักรตั้งแต่สมัยแรกจนถึงปัจจุบัน เราได้เห็นบทบาทของสาวกของพระคริสต์ว่าเป็นอย่างไรมาแล้วมากมายเมื่อเราอ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้า สาวกของพระคริสต์เป็นอย่างไร เราเห็นได้จากพระธรรมตอนนี้ 3 ประการด้วยกันคือ
1. พระเจ้าทรงเรียก (มธ.10:1-2)
พระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองค์ เพื่อให้ทำพันธกิจหรือทำการบางอย่างๆเจาะจง เราเห็นจากพระธรรมตอนนี้ว่า พระองค์ทรงเรียกสาวกออกมาเพื่อให้ไปช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วย หรือตกทุกข์ได้ยาก พระเจ้าไม่ได้เรียกสาวกของพระองค์ออกมาเพื่อให้เดินตามพระองค์เฉยๆ พระองค์ทรงเลือกสาวกของพระองค์มาเพื่อทรงใช้เขาไปทำในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ และการเลือกของพระองค์ก็เป็นการเลือกที่เจาะจง เราเห็นการเลือกสาวกของพระองค์ที่ผ่านการอธิษฐานแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้ามาแล้ว (ลก.6:12-13)  (มธ.4:21-22)  (มธ.16:24)  (1ปต.2:9) เมื่อพรเจ้าทรงเรียกเราอย่างเจาะจง เราจึงควรตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าโดยทำตามน้ำพระทัยของพระองค์
2. พระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้ (มธ.10:1)
พระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาเท่านั้น แต่เรียกเรามาแล้วประทานสิทธิอำนาจให้กับเรา เพื่อให้เราประการแผ่นดินสวรรค์ และปลดปล่อยคนให้หลุดพ้นจากอำนาจมืดและความป่วยไข้ทั้งหลาย พระองค์ได้มอบกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์ไว้ให้กับเรา (มธ.16:18-19)  พระเจ้าให้เรามีสิทธิอำนาจเหนือผีสามารถที่จะขับผีออกได้ (มก.16:17-18) ให้เรามีความเชื่อและพูดในสิ่งที่ถูกต้อง
3. พระเจ้าทรงเลือกคนธรรมดาให้ไม่ธรรมดา (มธ.10:2-4)
เราเห็นรายชื่อสาวกรุ่นแรกของพระเยซูทั้ง 12 คน เป็นคนธรรมดาสามัญ ไม่มีใครเป็นข้าราชการมียศฐาบรรดาศักดิ์ หรือว่าเป็นพ่อค้า หรือว่ามีการศึกษามากมาย ส่วนใหญ่เป็นชาวประมง บางคนเป็นคนเก็บภาษี เป็นคนหาเช้ากินค่ำแบบเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้ แต่พระเยซูเปลี่ยนคนธรรมดา ให้กลายเป็นคนไม่ธรรมดา เปลี่ยนจากคนที่สังคมรังเกียจ เปลี่ยนจากคนที่ไม่มีการศึกษา ให้กลายเป็นคนที่ใช้การได้ พระองค์ทรงใช้คนธรรมดาและเล็กน้อย ทำให้โลกได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ (1คร.1:27-28)  ไม่ว่าจะเป็นคนเช่นไร ชีวิตเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลง เขาจะกลายเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนที่ใช้การไม่ได้แต่เป็นคนที่มีชีวิตแห่งการปลดปล่อยอย่างแท้จริง (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.churchofpeace2010.org)

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น