25 มิถุนายน 2554

การตอบสนองที่ถูกต้อง


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011

พระธรรม โคโลสี 4:15-18
อ.เปาโลได้ย้ำถึงความต้องการที่มีให้กับพี่น้องที่โคโลสีด้วยลายมือของท่านเอง ซึ่งสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้นำ หรือผู้ที่มีอาวุโสกว่า อ.เปาโลย้ำว่าต้องให้เกียรติและเคารพนับถือกัน ต้องแสดงออกมาเป็นการกระทำภายนอก และคาดหวังว่าพี่น้องที่โคโลสีจะตอบสนองต่อคำกำชับของอ.เปาโลได้เป็นอย่างดี เพราะว่าการตอบสนองที่ถูกต้องย่อมนำมาซึ่งสิ่งดีต่างๆมากมาย และการตอบสนองอย่างถูกต้องนี้ไม่ใช่เพียงเฉพาะกับศิษยาภิบาลเท่านั้นแต่กับผู้นำทุกระดับและกับทุกคนที่ทำการดีเพื่อเพื่อพระเจ้า เราเห็นการตอบสนองที่ถูกต้องที่ อ.เปาโลคาดหวังไว้ 4 ประการ
1. ให้ความนับถือและขอบคุณ (คส.4:15)
อ.เปาโลได้บอกกับพี่น้องที่โคโลสีว่าให้แสดงความนับถือพวกพี่น้องที่เมืองเลานีเซียกับนางนุมฟาและคริสตจักรที่อยู่ในเรือนของนาง นั้นแสดงว่านางนุมฟาได้เปิดบ้านของตนออกเป็นคริสตจักร การทำเช่นนี้ได้ต้องเป็นคนที่มีใจรักพระเจ้าอย่างมาก เพราะว่าเมืองเลานีเซียเป็นเมืองที่ร่ำรวย คนที่เมืองนี้ไม่เอาพระเจ้าเพราะว่าลุ่มหลงไปกับความร่ำรวยจนพระเจ้าต่อว่าเป็นพวกแร้นแค้นเข็ญใจ (วว.3:17) อ.เปาโลจะแสดงความนับถือและขอบคุณคนที่ทำการดีเพื่อพระเจ้าอยู่เสมอ เช่น อารคิปปัสที่เปิดบ้านออกเป็นคริสตจักร (ฟม.2) (รม.16:3-4) (รม.16:6-7)  อ.เปาโลได้วิงวอนขอให้นับถือคนที่ทำงานดี เป็นผู้นำที่ดี (1ธส.5:12) เราต้องมีใจขอบพระคุณ เราต้องเห็นคุณค่าผู้ที่ทำสิ่งที่ดีโดยเฉพาะผู้นำที่ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงาม พระคัมภีร์สอนไม่ให้เราแตะต้องผู้นำที่พระเจ้าเจิมไว้ (1พศด.16:22)  (1พกษ.13:1-4) เราต้องนึกถึงสิ่งดีที่พี่น้องได้ทำให้กับเรา เราต้องรู้จักขอบคุณคนอื่นที่ทำสิ่งที่ดี เราไม่ควรเห็นแก่ตัว  เราต้องยำเกรงผู้ที่สมควรได้รับ (รม.13:7) (ยน.21:17) เมื่อผู้นำรักแกะแล้วแกะต้องเห็นคุณค่าของผู้นำด้วย
2. ถ่ายทอดคำสอนต่อ (คส.4:16)
อ.เปาโลบอกว่าเมื่ออ่านจดหมายให้ส่งไปให้คริสตจักรที่เลานีเซียอ่านด้วยและก็ให้อ่านจดหมายที่มาจากเลานีเซียด้วย ซึ่งเป็นจดหมายที่ อ.เปาโลเขียนมาหนุนใจด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดคำสอนต่อกันไปมา เพื่อทุกคนจะได้มีความเข้าใจแบบเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน มีภาระใจอย่างเดียวกัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อ.เปาโลบอกให้พี่น้องที่เธสะโลนิกาอ่านจดหมายที่ อ.เปาโลเขียนไปถึงให้ทุกคนฟัง (1ธส.5:27)  อ.เปาโลหนุนใจทิโมธีให้สอนคนอื่นที่สัตย์ซื่อเพื่อคำสอนที่ได้รับมานั้นจะถูกสอนออกไปต่อ (2ทธ.2:2) เมื่อเราได้รับฟังคำสอน คำเทศนา คำหนุนใจ หรือว่าเป้าหมาย ภาระใจของผู้นำมาเราต้องสื่อสารต่อไป ให้ทุกคนมีความเข้าใจอย่างเดียวกัน  เราต้องสร้างสาวกขึ้นให้เค้าเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการ ให้เค้าเป็นไปตามแบบพระคัมภีร์ เราเป็นผู้เลี้ยง เป็นผู้นำ เราจะต้องสื่อสาร สำแดงสิ่งที่พระเจ้าต้องการสื่อสารให้กับประชากรของพระเจ้า
3. สนับสนุนสิ่งดีที่เขาทำ (คส.4:17)
อ.เปาโลบอกให้กับพี่น้องที่โคโลสีว่าให้ไปบอกอารคิปปัสว่างานรับใช้ของท่านนั้นจงกระทำให้สำเร็จ อ.เปาโลได้สนับสนุนทีมงานของท่านในการรับใช้ไม่ว่าสิ่งใดที่ท่านสามารถทำได้ท่านยินดีที่จะทำ ไม่ว่าจะเขียนจดหมายไปหนุนใจ ส่งคนไปช่วย หรืออะไรก็ตามที่จะทำได้ นี่คือหัวใจของคนที่รักพระเจ้า ถ้าเรารักพระจ้าเหมือน อ.เปาโล เราจะสนับสนุนผู้รับใช้ ผู้นำ ศิษยาภิบาล หัวหน้าแคร์ หัวหน้าหน่วย กระทำการต่างๆ ให้สำเร็จ  ทุกคนต่างก็ต้องการการสนับสนุน ต้องการกำลังใจ ต้องการความช่วยเหลือด้วยกันทั้งสิ้น ผู้นำก็ต้องเอาใจใส่ดูแลสมาชิกอย่างเต็มที่เต็มกำลัง อ.เปาโลได้เตือนว่าให้ผู้นำระวังที่จะรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้ (กจ.20:28) เมื่อผู้นำได้รับการสนับสนุนการงานของพระเจ้าก็สำเร็จเป็นอย่างดี (อพย.17:12) เราต้องให้การสนับสนุนผู้นำของเรา อย่าทำให้ผู้นำต้องลำบากใจในการนำชีวิตของเรา หรือสอนเราให้เราตอบสนองและเชื่อฟัง
4. อธิษฐานเผื่อผู้นำ (คส.4:18)
อ.เปาโลบอกว่าขอท่านระลึกถึงโซ่ตรวน หมายถึงความยากลำบากที่ อ.เปาโลได้รับนั้นไม่ได้หมายความว่า อ.เปาโลกำลังเรียกร้องให้สงสาร หรือเห็นใจท่าน หรือต้องการขอความเห็นใจ แต่ อ.เปาโล ต้องการให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อ เพื่อให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าขยายออกไป  อ.เปาโลขอให้พี่น้องที่เธสะโลนิกาอธิษฐานเผื่อท่าน (2ธส.3:1)  เราต้องอธิษฐานเผื่อกันและกันอยู่เสมอ เพื่อจะได้รับการปกป้องจากพระเจ้าให้พ้นจากการทำลายของมารซาตาน อ.เปาโลให้ระลึกถึงคนต่างๆ ที่ถูกจำจองอยู่เพราะข่าวประเสริฐ (ฮบ.13:3) เพื่อเราจะได้อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นได้อย่างมีภาระใจ  (2คร.11:23-29) เราไม่ควรบ่นต่อว่าพระเจ้า แต่เราควรอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าเรื่องใดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ก็ตาม   (สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.churchofpeace2010.org)

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น