21 พฤษภาคม 2554

ความอัศจรรย์ของพระวจนะ

สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2011

พระธรรม ฮีบรู 4:12
พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้บอกให้เรารู้ถึงความยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ของพระวจนะของพระเจ้า เราได้เห็นถึงสถิติมากมากเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์ที่เราอ่าน เช่น เป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลก เป็นหนังสือที่มีคนอ่านมากที่สุดในโลก เป็นหนังสือที่มีการแปลเป็นภาษาอื่นๆมากที่สุดในโลก เป็นหนังสือที่มีการพิมพ์ซ้ำมากที่สุดในโลก และเป็นหนังสือที่มีผลต่อชีวิตของผู้อ่านมากที่สุดในโลกเช่นกัน ผมอยากจะชี้ให้เห็นถึงความอัศจรรย์ของพระวจนะของพระเจ้า จากพระธรรมฮีบรู 4:12 ว่ามีอะไรบ้างอย่างน้อย 3 ประการดังนี้
1. ไม่ตาย (ฮบ.4:12)
พระคัมภีร์ได้บอกให้เรารู้อย่างชัดเจนว่า พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตาย นั่นก็หมายความว่าต้องเป็นอยู่ หรือมีชีวิต ถ้าเราเปรียบพระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนเมล็ดพืช ก็เป็นเมล็ดพืชที่มีชีวิต เมื่อเราเอาไปปลูกเมล็ดนั้นก็จะงอกออกมาเป็นต้นได้ ดังนั้นเองเมื่อพระวจนะของพระเจ้าไปตกอยู่ในผู้ใดพระวจนะนั้นก็จะงอกขึ้นในคนนั้น พระวจนะอยู่ในใครคนนั้นก็มีชีวิต พระเยซูบอกว่า มนุษย์จะชีวิตได้ก็ต้องบำรุงด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ด้วย (มธ.4:4) ไม่ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร พระวจนะของพระเจ้าก็ยังคงอยู่ (ฮบ.13:8) ตราบใดที่ฟ้าและดินยังดำรงอยู่ (มธ.5:18) พระวจนะของพระเจ้าไม่ตาย (สดด.119:89) พระเยซูยืนยันอย่างหนักแน่น (มธ.24:35) พระวจนะของพระองค์ไม่ได้เป็นโมฆะ (ลก.16:17) พระวจนะของพระเจ้าก็ยังคงดำรงอยู่ (อสย.40:8) นี่เป็นความอัศจรรย์ของพระวจรนะของพระเจ้า
2. มีฤทธิ์อำนาจ (ฮบ.4:12)
ความอัศจรรย์ของพระวจนะของพระเจ้าไม่เพียงแต่ไม่ตาย แต่ยังมีฤทธิ์อำนาจอีกด้วย พระคัมภีร์บอกต่อไปว่า พระวจนะนั้นทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คือทรงฤทธิ์เดช หรือมีฤทธิ์อำนาจ เมื่อถึงวันเวลาของพระเจ้าพระองค์จะทรงใช้พระวจนะหรือข่าวประเสริฐของพระองค์ ทำการพิพากษาความผิดของมนุษย์ (รม.2:16) ถ้าเราไม่ต้องการถูกพิพากษาด้วยพระวจนะของพระเจ้า เราต้องรับเอาพระวจนะของพระเจ้า (ยน.5:24) พระเยซูยืนยันอย่างชัดเจนว่าถ้าผู้ใดไม่รับคำของพระองค์ผู้นั้นจะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาคือคำที่ได้กล่าวแล้วนั้น (ยน.12:48) นี่คือความอัศจรรย์ของพระวจนะ คือมีฤทธิ์อำนาจ 
3. เปลี่ยนชีวิตเราได้ (ฮบ.4:12)
พระคัมภีร์บอกว่าพระวจนะของพระเจ้าคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย นั่นแสดงให้เห็นความอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของพระวจนะ ซึ่งมีความสามารถหลายอย่าง มีทั้งความคม มีทั้งความแหลม และความสามารถในการวินิจฉัยความคิดและจิตใจของคนได้  พระวจนะของพระเจ้าจะเข้าไปเปลี่ยนชีวิตของเรา จะเข้าไปชำแหละชีวิตของเราให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราให้ดีขึ้น (2ทธ.2:16) ชีวิตของเราจะได้รับการชำระให้สะอาด (ยน.15:3) พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาขอทรงชำระคนบาปด้วยความจริง (ยน.17:17) นี่เป็นความอัศจรรย์ของพระวจนะของพระเจ้าอีกอย่างหนึ่ง คือ เปลี่ยนชีวิตของเราได้ 
จงนอมรับเอาพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาไว้ในชีวิต เพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าออกฤทธิ์ในชีวิตของเรา เพื่อรับพระพรจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และทรงพระชนม์เป็นนิจ (สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.churchofpeace2010.org)

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น