15 ธันวาคม 2553

ความคาดหวังของเปาโล


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010

พระธรรม โคโลสี 1:1-2
พระธรรมโคโลสี เขียนโดยอาจารย์เปาโล ถึงพี่น้องที่เมืองโคโลสี ประมาณปี ค.ศ. 60 เมืองโคโลสีเป็นเมืองเล็กๆ แต่มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นท่ามกลางผู้เชื่อ เมื่ออาจารย์เปาโลได้ข่าวมา จึงได้เขียนจดหมายมาหาเพื่อหนุนจิตชูใจและตักเตือนพี่น้องที่นั่น สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้อาจารย์เปาโลมีความเป็นห่วง 3 สิ่งด้วยกันคือ สิ่งแรก เริ่มมีการนมัสการทูตสวรรค์ (คส.2:18-19) แทนการนมัสการพระเจ้า เพราะคิดว่าทูตสวรรค์เป็นพระเจ้า สิ่งที่สอง เน้นที่การกระทำภายนอกมากกว่าท่าทีภายใน (คส.2:7) นั่นคือเน้นที่การกระทำ เพราะมีการสอนว่าจะรอดได้ต้องมีการเข้าสุหนัตในแบบดั่งเดิม สิ่งที่สาม มีหลักปรัชญาคำสอนของมนุษย์เกิดขึ้นมากมาย และเริ่มที่นำเข้ามาสอนในคริสตจักร ทำให้เกิดการสับสนในหมู่ผู้เชื่อ ทำให้อาจารย์เปาโลต้องเขียนจดหมายฝากมากับเอปาฟรัส เมื่ออาจารย์เปาโลส่งจดหมายมาหาแล้วอาจารย์เปาโลคาดหวังว่าเมื่อพี่น้องผู้เชื่อที่เมืองโคโลสีเมื่อได้อ่านจดหมายแล้วจะเข้าใจและทำตาม สิ่งที่อาจารย์เปาโลคาดหวังมี 3 สิ่งคือ

     1 เดินตามน้ำพระทัยพระเจ้า (คส.1:1)
อาจารย์เปาโลคาดหวังว่าพี่น้องที่โคโลสีจะเดินตามน้ำพระทัยพระเจ้า เหมือนที่อาจารย์เปาโลได้เดินตามน้ำพระทัยพระเจ้า ตลอดชีวิตของอาจารย์เปาโลตั้งแต่ได้รู้จักกับพระเจ้ามาอาจารย์เปาโลพยายามดำเนินชีวิตให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอมา เราเห็นได้จากจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียน โดยขึ้นต้นว่า “ข้าพเจ้าเปาโล อัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า” ถึง 4 ฉบับด้วยกันคือ 1โครินธ์ โคโลสี เอเฟซัส และ 2ทิโมธี คริสเตียนจะต้องดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ต้องอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอ เราเห็นกษัตริย์ดาวิดมีบอกว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปิติยินดีในการกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์” (สดด.40:8) คนที่เดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าและจะดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม อาจารย์เปาโลจึงได้วิงวอนให้พี่น้องที่กรุงโรมถวายตัวให้กับพระเจ้าเพื่อจะได้รู้น้ำพระทัยของพระเจ้า (รม.12:1-2) คนที่เดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้ากับคนที่เดินตามความคิดของตนเองจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ (วว.12:6) น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราทั้งหลายคือการรับใช้พระองค์ ประกาศพระนามของพระองค์ด้วยสิทธิอำนาจ
     
     2 อยู่เพื่อพระเจ้า (คส.1:1)
ไม่เพียงแต่อาจารย์เปาโลคาดหวังให้เราเดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้ว ยังคาดหวังให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าอีกด้วย เราต้องตระหนักว่าพระเจ้าเลือกเราและแยกเราออกมาแล้วจากความบาปผิด มาสู่ความบริสุทธิ์ของพระองค์ เราได้รับการไถ่แล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้า ชีวิตเราต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง เมื่อก่อนเรามีเป้าหมายเพื่อตัวเราหรือคนรอบข้างเท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้มีเป้าหมายเช่นนั้นอีกแล้ว แต่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและเพื่อคนอื่นอีกด้วย เราควรจะมีค่านิยมแบบใหม่ เป็นค่านิยมที่ถูกต้องตามแบบพระคัมภีร์ เพราะว่าเราได้รับการเลือกสรรมาเพื่อทำสิ่งที่พิเศษเพื่อพระเจ้า (1ปต.2:9) ไม่เพียงแต่ตัวเราเท่านั้นที่ได้ถูกแยกออกมาให้บริสุทธิ์ แต่ทุกสิ่งที่เรามี ทุกสิ่งที่เราจับต้อง ทุกสิ่งที่เราครอบครองอยู่ ก็ถูกแยกไว้สำหรับพระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์เช่นกัน เราจึงไม่เหมือนเดิมแล้วทั้งความคิด จิตใจ เป้าหมาย ความต้องการต่างๆ เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ไปวันๆ เท่านั้น แต่เราจะอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้า ประกาศพาคนมาหาพระเจ้า สอนคนเหล่านั้น

3 มีความสัตย์ซื่อ (คส.1:1)
       เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้ว เราต้องสัตย์ซื่อในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าอย่างคงเส้นคงวา ต้องรักษาความเชื่อไว้อย่างขันแข็งตลอดชีวิตของเรา แม้ว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเรายังไม่เคยเห็นก็ตาม (1ปต.1:8-9) ความเชื่อในพระเจ้าเป็นเหมือนรางวัล หรือโบนัส หรือมรดก เมื่อถึงเวลาเราก็จะได้รับ โยชูวาได้บอกว่า “ข้าพเจ้าได้ติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจ” ยชว.14:8 อาจารย์เปาโลหนุนใจพี่น้องด้วยชีวิตของท่าน (อฟ.6:21) ท่านรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์เสมอมา ตั้งแต่ก่อนท่านจะมาพบกับพระเยซูคริสต์ระหว่างทางไปดามัสกัสเสียอีก ดังนั้นให้เราใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราทุ่มเทให้กับพระเจ้าแล้วเราจะเห็นพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายในชีวิตของเรา

ผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อทำตามความคาดหวังของอาจารย์เปาโล 2 ประการ
1 ได้รับพระคุณจากพระเจ้า (คส.1:2)
พระคุณของพระเจ้าจะมีบริบูรณ์ในชีวิตของเราสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะต้องเสียก็จะไม่เสียไป สิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้ สิ่งที่ขาดอยู่พระองค์ก็จะทรงเพิ่มเติมให้อย่างอัศจรรย์ พระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับเราเสมอ อาจารย์เปาโลบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่อนแอฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็จะเต็มขนาดขึ้นที่นั่น (2คร.12:9

2 ได้รับสันติสุขจากพระเจ้า (คส.1:2)
สันติสุขที่พระเจ้ามอบให้ไม่เหมือนกับความสุขของโลกนี้ ไม่มีใครสามารถมาแย่งชิงเอาไปจากเราได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเงินมากหรือน้อย หรือไม่มีเงินเลย ก็สามารถที่จะรับสันติสุขจากพระเจ้าได้ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามถ้าหากเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และเดินติดตามพระเจ้าอย่างจริงใจและสัตย์ซื่อ มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นท่านก็จะได้รับสันติสุขแล้ว (ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.churchofpeace2010.org)

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น